Artikkeli: Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyystutkimuksen kirjallisuuskatsaus

Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyystutkimuksen kirjallisuuskatsaus

Täsmällisyyden merkitys rautatieliikenteessä on kasvanut viime vuosikymmenten aikana. Vaatimukset täsmällisestä liikenteestä ovat kasvaneet niin asiakkaiden kuin rautatiealan muiden toimijoiden keskuudessa. Rautatieliikenteen täsmällisyys on laajaalainen ja kompleksinen haaste, jonka taustoja ja tutkimusta on kuvattu tämän kirjallisuuskatsauksen avulla. Tuntemalla tutkimuksen nykytila ja trendit voidaan rautatieliikenteen täsmällisyyttä kehittää edelleen ja asemoida tuleva tutkimus olemassa olevaan tietämykseen.

Täsmällisyydellä on merkittävä vaikutus rautatieliikennejärjestelmän suorituskykyyn ja sen tarjoaman palvelun laatuun. Erityisesti epätäsmällisyydellä on yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia. Siitä aiheutuu kustannuksia niin asiakkaille, rautatieoperaattoreille kuin radanpitäjillekin. Rautatieliikennejärjestelmän luonteen vuoksi viiveet ketjuuntuvat helposti, jolloin epätäsmällisyyden vaikutukset kumuloituvat nopeasti. Suomessa täsmällisyyden kehitystyön lähtökohtana ovat yleensä olleet yksittäiset, konkreettiset haasteet, joihin on vastattu käytännönläheisillä selvityksillä. Tieteellisen ja teoreettisen näkemyksen syventämiselle on kuitenkin selvä tarve. Vahva teoreettinen osaaminen tarjoaa myös luotettavan viitekehyksen käytännön kehitystyölle.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa ja analysoida rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvän tutkimuksen tila kansainvälisesti. Tutkimus tarjoaa kattavan kuvan täsmällisyystutkimuksen nykytilasta ja trendeistä, mikä auttaa asemoimaan jatkotutkimuksen siten, että voidaan luoda aidosti uutta tutkimusta. Työssä esitetään myös teemoja ja näkökulmia, joihin tulevaa tutkimusta olisi mahdollista suunnata. Tutkimus on luonteeltaan eksploratiivinen esiselvitys, joka on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja bibliometrisenä analyysinä.

Kirjallisuuskatsauksen julkaisujen lukumäärä osoittaa, että rautatieliikenteen täsmällisyyttä käsittelevää tai sitä sivuavaa tutkimusta on tehty melko paljon, eikä aihe ole enää tieteellisesti uusi. Täsmällisyyden näkökulmasta rautatieliikennettä on kirjallisuudessa usein tarkasteltu matemaattisista tai mallintamisen lähtökohdista ja rajatun osaongelman kautta. Laaja-alainen rautatie- ja liikennejärjestelmätason täsmällisyystutkimus, kuten matka- ja kuljetusketjujen tarkastelu, on vähäistä. Vasta uusimmissa tutkimuksissa on esitetty tarve määrittää täsmällisyyden vaikutukset myös matkustajille ja muille tahoille, joille rautatieliikenteen täsmällisyydellä ja sen tutkimuksella voi olla merkitystä. Täsmällisyyden johtamista on tutkittu hyvin vähän. Tämä viittaa myös täsmällisyyden vähäiseen hyödyntämiseen johtamisessa.

Kirjallisuuskatsauksessa määritellään, mitä täsmällisyys tarkoittaa ja mitä tietotarpeita siihen liittyy eri näkökulmista. Tämän tiedon avulla voidaan määritellä, miten täsmällisyyteen liittyvää tietotuotantoa tulisi kehittää, jotta se vastaisi erilaisiin tarpeisiin. Siten on myös mahdollista kehittää täsmällisyyttä eri näkökulmista ja asettaa eritasoisia tavoitteita. Täsmällisyyden laaja-alaisuus on hyvin havaittavissa kirjallisuuskatsauksessa. Tätä ymmärrystä voidaan hyödyntää esimerkiksi täsmällisyyden taloudellisten vaikutusten arvioinnissa.

Tutkimus on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa Ratahallintokeskuksen toimeksiannosta.


Rautatieliikenteen täsmällisyystutkimuksen kirjallisuuskatsaus (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 17/2009 · ISBN 978-952-445-313-4 · ISBN 978-952-445-314-1 ›

English summary included / Literature review on railway punctuality research
Med svenskt sammandragLitteraturöversikt av forskning om järnvägstrafikens punktlighet