Artikkeli: Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Tässä työssä perehdytään pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin kahdeksassa Suomen kaupungissa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Aineistoa olosuhteista saatiin PYKÄLÄ-projektin osana toteutetun pyöräily- ja kävelyolosuhdekyselyn vastauksista.

Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä, ja vastauksia saatiin yhteensä 2150 kappaletta eri kaupungeista. Tuloksista saatiin suuntaa-antavaa tietoa pyöräilyn ja kävelyn olosuhteista kohdekaupungeissa, jota hyödynnettiin PYKÄLÄ-projektin sovellusosiossa. Kyselyn tulokset on kokonaisuudessaan koottu tähän raporttiin. Osia niistä on aiemmin esitelty Vernen julkaisemassa kirjassa Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa – Toimenpidesuosituksia kaupungeille.

Tuloksista käy ilmi, että Suomen kaupunkien pyöräilyn ja kävelyn olosuhteissa on parannettavaa. Kehitystä kuitenkin tapahtuu jatkuvasti ja kaupungeissa ollaan menossa pyöräily- ja kävely-ystävällisempään suuntaan perinteisten autokaupunkien sijaan. Merkittävin tarvittava muutos on pyöräilyn ja kävelyn erottaminen toisistaan omiksi kulkutavoikseen erityisesti kaupunkien keskustoissa. Osa kaupungeista on edelläkävijöitä hyvien pyöräily- ja kävelyolosuhteiden osalta. Tuloksista selviää myös, että pyöräilijöille ja kävelijöille ovat eri asiat tärkeitä. Pyöräilijät arvostavat sujuvuutta ja reittien jatkuvuutta sekä selkeyttä. Kävelijät puolestaan arvostavat ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Tutkimuksen on tehnyt tekn. yo Saara Aavajoki, ja se on myös hänen kandidaatintyönsä Tampereen teknillisessä yliopistossa.


Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 79 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-2771-5 ›
English summary included / Conditions of cycling and walking in Finnish cities