Artikkeli: Selvitys: Liikenteenhallinnan tulevaisuuden rooli ja organisoinnin vaihtoehdot

Selvitys: Liikenteenhallinnan tulevaisuuden rooli ja organisoinnin vaihtoehdot

Työssä on tarkasteltu meri-, tie- ja rautatieliikenteen liikenteenhallinnan tulevaisuuden roolia ja organisoinnin vaihtoehtoja. Liikenteenhallinta on suurten muutosten edessä, jolloin sen tulevaisuudesta tulee olla selkeä visio. Tämä raportti tarjoaa edellytykset lähteä muodostamaan tätä visiota.

Liikennemuodosta riippumatta liikenteenhallinta kattaa seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet: verkon kysynnän ja käytön hallinta, liikennöitävyyden (liikenteen ja liikenneolosuhteiden) seuranta, liikennöitävyydestä annettava informaatio sisältäen kuljettajan tuen ja matkustajainformaation, liikenteen valvonta, liikenteen ohjaaminen sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden hallinta. Liikennehallinnan rooli ja merkitys eri liikennemuodoissa poikkeavat kuitenkin toisistaan.

Työn lähtökohtana on, että liikenteenhallinnan rooli ja merkitys korostuvat tulevaisuudessa. Liikenteenhallinnan tavoitetilassa toimintaa kehitetään koordinoidusti ottaen huomioon sekä liikennejärjestelmänäkökulma, älykkään liikenteen tarjoamat mahdollisuudet että eri liikennemuotojen erityispiirteet ja erilaiset tarpeet. Palveluja tarjotaan sujuvan ja turvallisen liikkumisen varmistamiseksi niin eri liikennemuodoissa kuin matka- ja kuljetusketjuissakin. Liikenteenhallinnan peruspalvelu tarkoittaa sellaista palvelua, jota ilman ei käytännössä voi liikennöidä. Julkishallinto vastaa lakisääteisesti peruspalvelun tuottamisesta, ja toisaalta palvelun tuottajalla on siihen kansallinen monopoli. Peruspalvelun ulkopuolelle jäävät toiminnot ovat lisäarvopalveluita, jotka Liikennevirasto mahdollistaa tarjoamalla käyttöön laadukasta tietoa, joka tulevaisuudessa sisältää myös liikenteen tilannekuvatiedon.

Liikenteenhallintatyön organisointitapa vaikuttaa toiminnan ja järjestelmien kehittämiseen, viranomaisyhteistyöhön, turvallisuuteen ja varautumiseen. SWOT- analyysien perusteella liikenteenhallinnan operatiivisen toiminnan organisoinnille on olemassa kolme realistista vaihtoehtoa: hajautettu malli, keskitetty virkatyömalli ja keskitetty valtio-omisteinen osakeyhtiö malli. Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy se, että rautatieliikenteenhallinta irrotetaan VR-Yhtymästä. Näistä keskitetyn valtio-omisteinen osakeyhtiö mallin arvioidaan vastaavan parhaiten liikenteenhallinnan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Liikenneviraston vastuisiin ei esitetä muutoksia, joten se on edelleen toimivaltainen viranomainen ja vastaa liikenteenhallinnan kehittämisestä. Se myös omistaa liikenteenhallinnan infrastruktuurin. Operatiivinen liikenteenhallinta tapahtuu myös tulevaisuudessa liikennemuotokohtaisissa liikennekeskuksissa, koska liikenteenhallinnan kattavuus, merkitys ja tehtävät poikkeavat toisistaan eri liikennemuodoissa ja kunkin liikennemuodon liikennekeskustyö edellyttää liikennemuotokohtaista erityisosaamista. Esitettyyn malliin siirtyminen edellyttää huolellista valmistelua erityisesti viranomaisroolien ja yhteistyön osalta.

Selvitys laadittiin Liikenneviraston toimeksiannosta liittyen liikenne- ja viestintäministeriön Liikennevirastolle 1.6.2010 antamaan selvityspyyntöön liikenteenhallinnan tulevaisuudesta. Raportin ovat kirjoittaneet projektipäällikkö Jouni Paavilainen ja tutkija Tommi Mäkelä.


Liikenteenhallinnan tulevaisuuden rooli ja organisoinnin vaihtoehdot -selvitys (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 6/2011 · ISBN 978-952-255-619-6 · ISBN 978-952-255-621-9 ›

English summary included / Traffic management: its future role and organisational alternatives
Med svenskt sammandragTrafikledningens framtida roll och organisatoriska alternativ