Artikkeli: Mitä on liikenneköyhyys? Onko liikenneköyhyyttä Suomessa ja jos on, ketkä kärsivät liikenneköyhyydestä?

Mitä on liikenneköyhyys? Onko liikenneköyhyyttä Suomessa ja jos on, ketkä kärsivät liikenneköyhyydestä?

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä toteutettu esiselvitys liikenneköyhyydestä tarkastelee liikenneköyhyyttä ja liikkumisen sosiaalista kestävyyttä. Liikenneköyhyydeksi voidaan kutsua ilmiötä, jossa ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla ja kohtuullisessa ajassa niihin paikkoihin, joissa päivittäisiä tarpeita on mahdollista tyydyttää. Liikenneköyhyyden voidaan katsoa koostuvan liikkumisköyhyydestä, liikenteen kohtuuhintaisuudesta, saavutettavuusköyhyydestä sekä altistumisesta liikenteen ulkoisvaikutuksille. Koska liikkumistarve syntyy muista – esimerkiksi opiskeluun, työssäkäyntiin tai sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvistä – tarpeista, arkiliikkumisessa koetut vaikeudet heijastuvat koko elämänlaatuun.

Suomessa liikenneköyhyyden syntymekanismit liittyvät pääasiassa henkilökohtaisten tekijöiden aiheuttamaan liikenneköyhyyteen ja asuinpaikkaan liittyvään liikenneköyhyyteen. Henkilökohtaisiin tekijöihin liittyvässä liikenneköyhyydessä ei ole ainoastaan kyse liikkumiseen käytetyn rahan puutteesta, vaan myös osaaminen, fyysiset rajoitteet ja asenteet vaikuttavat liikenneköyhyyden kokemiseen. Elinympäristön osalta liikenneköyhyys kytkeytyy vahvasti asuinpaikan liikennepalveluihin ja -mahdollisuuksiin sekä sosiaaliseen ekskluusioon. Asumisen ja liikkumisen yhteys näkyy kotitalouksien kulutusmenoista, joista noin 45 % käytetään asumiseen ja liikenteeseen tulotasosta riippumatta. Alimmalla tuloviidenneksellä liikkumisen osuus on kuitenkin selvästi pienempi kuin ylimmällä tuloviidenneksellä. Suuremmilla kaupunkiseuduilla, joissa järjestetään kattavaa joukkoliikennettä, liikenneköyhyys ilmenee eri tavoin kuin alueilla, joilla ihmisten liikkuminen on vahvasti henkilöautoriippuvaista.

Liikenneköyhyyteen liittyvät näkökulmat nousevat esille monissa ajankohtaisissa ilmiöissä, kuten liikkumisen uusissa palveluissa ja liikenteen päästöjen vähentämisessä. Liikennejärjestelmään uudistuminen nostaa uusia haasteita liikenneköyhyyden näkökulmasta ja ilmiöstä tarvitaan kattavampi kuva, minkä vuoksi liikenneköyhyyden tutkimusta jatketaan Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Tässä esiselvityksessä tunnistettujen aineistojen perusteella pyritään jatkossa arvioimaan liikenneköyhyydelle alttiita ryhmiä alueittain tai ikä- ja sukupuoliryhmittäin tavoitteena koostaa kokonaiskuva liikenneköyhyydestä Suomessa.

Liikenneköyhyys Suomessa – näkökulmia liikkumisen sosiaalisen kestävyyteen -esiselvitystä rahoittivat liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin seudun liikenne ja Liikennevirasto. Vernessä jatkettavaa liikenneköyhyyden tutkimusta on mahdollistamassa Koneen Säätiö.


Liikenneköyhyys Suomessa – näkökulmia liikkumisen sosiaaliseen kestävyyteen, esiselvitys (pdf)
‹Tutkimusraportti 94 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-4095-0›