Artikkeli: Kesätervehdys 2018

Kesätervehdys 2018

Alla Vernen kesätervehdyksessä on esitetty otoksia ajankohtaisista hankkeista. Tulemme pitämään yhteyttä kumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa myös sähköpostilistan välityksellä, jonne myös tämä kesätervehdys on toimitettu. Jos haluat jatkossa olla viestiemme vastaanottaja, liittyminen – samoin kuin yhteystietolistalta poistuminen – onnistuu tästä.

Uutta tietoa kansalaisten suhtautumisesta MaaS-konseptiin

Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä toteutettiin kevään 2018 aikana MaaS-kysely, jossa selvitettiin mm. MaaS-palveluiden potentiaalia Suomessa. Kyselyssä oli 6 000 suomalaisen satunnaisotanta ja vastauksia on tähän mennessä saatu yli 1 100 kpl. Syksyllä 2018 tullaan järjestämään laaja asiantuntijatyöpaja, jossa kyselyn tuloksia esitellään ja ymmärrystä aiheesta syvennetään. Merkitse kalenteriisi jo työpajan alustava ajankohta, tiistai 20.11.2018 klo 12-16, ja paikka, Trafin auditorio (Kumpulantie 11, Helsinki). Varsinainen kutsu ja tarkempi tieto tilaisuudesta lähetään alkusyksyllä.

MaaS-palveluiden potentiaalia kartoittava tutkimus tehdään osana Koneen Säätiön rahoittamaa Digitalisaatio, automatisaatio ja sähköistyminen arkiliikenteen muutosvoimina -tutkimuskokonaisuutta, johon liittyy myös Vernessä meneillään oleva tutkimus liikenneköyhyydestä.

Ensimmäinen julkaisu liikenneköyhyydestä Suomessa

Vuoden 2018 alussa päättyi hanke, jossa liikenneköyhyys määriteltiin ensimmäistä kertaa Suomen kontekstissa. Liikenneköyhyydeksi voidaan kutsua ilmiötä, jossa ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla ja kohtuullisessa ajassa niihin paikkoihin, joissa päivittäisiä tarpeita on mahdollista tyydyttää. Tutkimus liikenneköyhyydestä jatkuu väitöskirjatyön merkeissä tulevien vuosien aikana. Esiselvitys on saatavilla Vernen sivuilla osoitteessa: http://www.tut.fi/verne/liikennekoyhyys-esiselvitys/

Automatisoituvan tieliikenteen turvallisuusvaikutusten tutkimus

Vernessä käynnissä olevassa väitöskirjatutkimuksessa arvioidaan tieliikenteen automatisaation turvallisuusvaikutuksia Suomen olosuhteissa. Tutkimuksessa tarkastellaan automaation alkuvaiheen tilannetta, kun kuljettajaa tukevat järjestelmät yleistyvät, mutta myös täysin automatisoitujen ajoneuvojen oletettuja vaikutuksia. Tutkimuskokonaisuuden ensimmäisessä osassa selvitetään kaistalla pysymisen avustimen potentiaalisia turvallisuusvaikutuksia. Roni Utriaisen Onnettomuustietoinstituutin yhteiskokouksessa 5.6.2018 esittämien alustavien tulosten mukaan järjestelmä voisi ehkäistä noin neljäsosan henkilöautojen kuolemaan johtaneista suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksista. Nykytilanteessa kuljettajaan liittyvät riskit ja puutteet kaistamerkintöjen näkyvyydessä ovat keskeisiä rajoitteita järjestelmän toiminnalle. Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan vertaisarvioidussa journaaliartikkelissa.

Väitöskirjatutkimukseen liittyvässä keväällä 2018 valmistuneessa tutkimuksessa tarkasteltiin kuljettajaa tukevia järjestelmiä hyödyntävien autojen onnettomuuksia. Aineistona hyödynnettiin tutkijalautakuntien tuottamaa tietoa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Tutkimuksen mukaan automaatiotason 2 (ts. osittainen automaatio) auto on ollut osallisena yhdessä ja tason 1 auto (ts. kuljettajaa tukeva automaatio) kahdeksassa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa Suomessa vuosina 2015-2016. Alustavan tiedon mukaan nämä onnettomuudet johtuivat syistä, joihin käytössä olleilla tukijärjestelmillä ei voitu vaikuttaa.

SOHJOA-hanke tuli päätökseensä

SOHJOA-hanke, joka tuli tunnetuksi pääkaupunkiseudun ja Tampereen kaduilla liikkuneista robottibusseista, tuli päätökseensä kesän alussa. Verne oli mukana hankkeessa tutkimassa robottibussien hyväksyttävyyttä ja kustannusrakennetta osana joukkoliikennettä ja myös operoimassa busseja Hervannassa syksyllä 2016 ja kesällä 2017. Hankkeen puitteissa päästiin kokeilemaan robottibussia oikeassa ympäristössä, minkä ansiosta saatiin aitoja kokemuksia ja näkemyksiä myös robottibussien potentiaalisilta käyttäjiltä.  Hankkeen kokemuksista on tehty raportti Metropolian julkaisusarjaan.

Muita ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia

Vernestä Heikki Liimatainen ja Riku Viri ovat mukana Liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmässä, jonka tavoitteena on selvittää ja arvioida keinoja, joilla liikenteen kasvihuonepäästöt on mahdollista poistaa tulevaisuudessa. Työ toimii jatkumona aiemmalle keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle.

Vuoden 2018 Transport Research Finland kokosi yhteen laaja-alaisesti Suomessa tehtävää tutkimusta. TTY kokonaisuutena oli edustettuna useassa puheenvuorossa. Vernen osalta Riku Viri esitteli sähköautoilun yleistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi Maa- ja pohjarakenteiden tutkimusyksiköstä Pauli Kolisoja käsitteli autonomisten ajoneuvojen vaikutuksia tieverkon kokemaan rasitukseen ja Heikki Luomala esitteli kootusti tuloksia yksikön rautatietutkimushankkeista.

Väylät & Liikenne 2018 -tapahtuma järjestetään Tampere-talossa 5.-6.9. Tilaisuuden ohjelmassa on Vernestä Heikki Liimataisen, Markus Pölläsen ja Tuomas Palosen esitykset. European Transport Conference 2018 järjestetään puolestaan lokakuussa Dublinissa ja siellä Vernestä ovat mukana Roni Utriaisen ja Tuomas Palosen esitykset.