Artikkeli: Tutkimusraportti: Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen

Tutkimusraportti: Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen

Internet-tutkimusta on Suomessa käytetty viimeaikaisissa alueellisissa liikennetutkimuksissa vaihtoehtoisena tutkimusmenetelmänä perinteisille puhelin- ja postikyselyille. Varsinkin työikäiset vastaajat suosivat mielellään Internet-tutkimusta tutkimustapana, joka antaa vapauden osallistua tutkimukseen vastaajan itse valitsemana ajankohtana. Internettutkimuksen hyödyntämisestä liikennetutkimusmenetelmänä on vasta vähän kokemuksia Suomessa, mutta alueellisten liikennetutkimusten tulosten perusteella Internet-tutkimus soveltuu hyvin matkapäiväkirjatutkimuksen menetelmäksi.

Tässä tutkimuksessa on selvitetty vuonna 2009 tehdyissä Jyväskylän ja Oulun seudun liikennetutkimuksissa saatuja kokemuksia Internet-tutkimuksesta osana alueellista henkilöliikennetutkimusta. Tutkimuksessa on selvitetty Internet-vastaajien eroja puhelimitse ja postitse vastanneisiin ja pohdittu yleisesti Internet-tutkimuksen soveltuvuutta henkilöliikennetutkimusten yhdeksi menetelmäksi.

Työssä suositellaan, että puhelinhaastattelu säilytetään henkilöliikennetutkimusten tiedonkeruumenetelmänä, mutta Internet-kyselyä tarjotaan puhelinhaastattelun rinnalla. Internet-lomakkeen rakenne tulee suunnitella huolella, jotta eri vastaustavoilla kerättyjen aineistojen yhdistäminen on mahdollista. Internet-lomake on mahdollista toteuttaa useammalla kielellä vastauskadon pienentämiseksi.

Tutkimuksen on tehnyt Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä diplomityönään tutkimusapulainen Hanne Tiikkaja. Diplomityötä ovat ohjanneet professori Jorma Mäntynen ja tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja. Tutkimus on tehty Liikenneviraston toimeksiannosta.

Työstä on julkaistu lyhennelmäraportti Internet-kysely henkilöliikennetutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä, joka on saatavissa Liikenneviraston verkkosivuilta.


Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen. Kokemuksia Internet-kyselystä alueellisen henkilöliikennetutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 78 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-2734-0 ›

English summary included / Feasibility of Internet survey in travel surveys. Experience of Internet questionnaire in data collection of regional travel surveys