Artikkeli: Diplomityö: Valtio joukkoliikenteen edistäjänä Ranskassa ja Sveitsissä

Diplomityö: Valtio joukkoliikenteen edistäjänä Ranskassa ja Sveitsissä

Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli ympäristöhaittojen ja päästöjen suhteen asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä diplomityö on syntynyt Liikennevirastolle tehdyn hankkeen ohessa, ja se on tehty Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Työssä lähestyttiin valtion roolia joukkoliikenteen edistäjänä kolmen ranskalaisen ja sveitsiläisen case-esimerkin avulla. Case-tutkimus suoritettiin kirjallisuuspohjaisena tutkimuksena, jota täydennettiin asiantuntijahaastatteluin.

Ranskan valtio on antanut kaupungeille joukkoliikenteen rahoitustyökaluksi yrityksiltä perittävän joukkoliikenneveron. Tällä hetkellä joukkoliikenneveron osuus joukkoliikenteen kokonaisrahoituksesta on noin 40–45 prosenttia, ja vero on valtion ja kuntien näkökulmasta korvaamaton rahoitusapu joukkoliikenteelle ja sen kehittämiselle. Lisäksi Ranskan valtio edellyttää suurimmilta kuntaseuduilta kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaa, joka tähtää ensisijaisesti autoliikenteen vähentämiseen ja joka on sidottu vahvasti ympäristöön ja päästöihin liittyviin tavoitteisiin. Autoliikenteen kasvua onkin saatu hillittyä, kun taas joukkoliikenteen käyttö on kasvanut voimakkaasti.

Sveitsissä on käytössä yhteislippujärjestelmä, jossa matkustaja saa ostettua matkalipun koko matkaketjulle, vaikka hän käyttäisi useaa eri liikennöitsijää ja joukkoliikennemuotoa. Noin puolet sveitsiläisistä käyttää joukkoliikennettä, ja yhteislippujärjestelmään liittyviä matkakortteja on yhteensä lähes kolmella miljoonalla sveitsiläisellä.

Ranskassa ja Sveitsissä valtio on ottanut aktiivisen roolin joukkoliikenteen edistämisessä ja hyviä tuloksia on saatu aikaan lyhyessäkin ajassa. Vahva asiakas- ja asukaslähtöisyys on taustalla olevana ajatuksena tarkastelluissa esimerkkikohteissa. Nämä edistysaskeleet ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka valtio voi toimia joukkoliikenteen kehittämisen suunnannäyttäjänä.


Tuuli Rantalan diplomityö: Valtio joukkoliikenteen edistäjänä Ranskassa ja Sveitsissä

English summary included / Government’s role in advancing public transport in France and in Switzerland