Artikkeli: Diplomityö: Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen kansainvälinen vertailu

Diplomityö: Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen kansainvälinen vertailu

Tiekuljetukset ovat elinehto nykyiselle kaupankäynnille ja tavaroiden liikkumiselle. Samaan aikaan tiekuljetukset aiheuttavat merkittävän osan ympäristölle haitallisista hiilidioksidipäästöistä ja kuluttavat hälyttävän paljon väheneviä fossiilisia polttoainevarantoja. Tässä työssä tutkitaan Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen kehitystä vuosina 2000–2010. Työn tavoitteena on löytää mahdolliset yhtenevyydet ja eroavaisuudet maiden tiekuljetusalan historiallisessa kehityksessä ja etsiä niille mahdolliset selitykset.

Työ jakaantuu kahteen osaan: Kirjallisuustutkimusosassa selvitetään mitkä tekijät vaikuttavat tiekuljetusalan energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin. Samalla pyritään arvioimaan myös tekijöiden mahdollinen vaikuttavuus energiankulutukseen ja päästöihin. Tilastoanalyysiosassa tarkastellaan tutkimusmaiden tiekuljetusalan ympäristövaikutusten kehitystä kansallisella tasolla sekä toimialatasolla vuosina 2000–2010. Tilastoanalyysin taustana toimivat maiden kuljetustilastot, joiden avulla tiekuljetusten muuttujien kehitystä voidaan tarkastella. Maiden kuljetustilastoista tehdyt havainnot, kansantalouden kehitys ja kirjallisuuskatsauksessa toteutettu teoriaosuus yhdistetään, ja näin tutkimuksessa pyritään tarjoamaan kattava kuvaus siitä, miten 2000-luvun alussa tutkimusmaiden tiekuljetusten energiatehokkuus ja CO2-päästöt ovat kehittyneet suhteessa liikennesuoritteen ja kansantalouden kehitykseen.

Työn tuloksena on kattava kuvaus tutkimusmaiden tiekuljetusten energiatehokkuuden ja CO2-päästöjen kehityksestä vuosina 2000–2010. Tutkimus osoittaa, että kansallisella tasolla tutkimusmaiden energiatehokkuutta ei ole pystytty merkittävästi parantamaan, sillä ainoastaan Tanskassa tiekuljetusten energiatehokkuudessa on havaittavissa lievää kasvua. Tutkimuksessa havaittiin myös, että tiekuljetusten CO2-päästöjen kehitys mukailee liikennesuoritteen kehitystä, mikä ilmenee etenkin toimialatasolla, jossa hiilidioksidipäästöiltään puhtaimmat toimialat ovat myös liikennesuoritteeltaan pienimpiä ja toisin päin. Tutkimuksessa toteutettu toimialatason tarkastelu osoitti myös, että kaikissa maissa sama toimiala on tiekuljetuksissa energiatehokkain ja vastaavasti maissa samat toimialat ovat energiatehokkuudeltaan heikoimpia.


Lasse Nykäsen diplomityö: Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen kansainvälinen vertailu

English summary included / International evaluation of the road freight transport energy efficiency and carbon dioxide emissions