Artikkeli: Diplomityö: Suomen lentoliikenne vuonna 2030: neljä skenaariota

Diplomityö: Suomen lentoliikenne vuonna 2030: neljä skenaariota

Lentoliikenteen merkitys Suomelle on ennen kaikkea kansainvälisissä yhteyksissä, mutta myös pitkillä kotimaan matkoilla. Suomen lentoliikenteen kasvu on  jo vuosikymmeniä tullut kansainvälisestä liikenteestä, ja usean lentoaseman kansainväliset yhteydet ovat viime vuosina moninkertaistuneet. Myös tulevaisuudessa kansainvälisen liikenteen ennustetaan kasvavan: keskimäärin lähes neljä prosenttia vuosittain. Lentoyhteyksien kehittymisen ohella Suomen lentoliikenteen tulevaisuuteen vaikuttavat keskeisesti lentoasemien omistuksen ja määrän muutokset.

Tutkimuksessa on kartoitettu Suomen lentoliikenteen nykytilaa ja arvioitu sen tulevaisuuden kehitystä. Työssä on luotu neljä skenaariota, jotka kuvaavat kehityksen vaihtoehtoja vuoteen 2030. Tiedonkeruumenetelminä on käytetty kirjallisuustutkimusta ja asiantuntijahaastatteluja. Skenaariot on muodostettu tulevaisuustaulukkomenetelmää hyödyntäen, ja ne on nimetty seuraavasti:

  • Maltilliset muutokset
  • Kohti alueellista omistusta
  • Keskitetty verkosto
  • Lentoasemilla vahvemmat profiilit

Skenaarioiden tavoitteena on herättää ajatuksia ja keskustelua tulevaisuuden mahdollisista eri vaihtoehdoista. Ne eivät ennusta Suomen lentoliikenteen tulevaisuutta eivätkä tarjota valmiita ratkaisuvaihtoehtoja. Vaikka skenaariot ottavat kantaa yksittäisten lentoasemien olemassaoloon, tarkoituksena ei kuitenkaan ole ottaa kantaa eri toimijoiden toimintamahdollisuuksiin tai rajoittaa niitä.


Katja Kaartisen diplomityö: Suomen lentoliikenne vuonna 2030: neljä skenaariota

English summary included / Air transport in Finland in 2030: four scenarios