Artikkeli: Diplomityö: Rautatieliikennedatan jalostaminen päätöksenteon tueksi kehittyneen data-analytiikan menetelmin

Diplomityö: Rautatieliikennedatan jalostaminen päätöksenteon tueksi kehittyneen data-analytiikan menetelmin

Rautateillä liikenne on sidottu raiteisiin. Niinpä yksittäisten junien täsmällinen liikennöinti on tärkeää: yhden junan viivästys saattaa vaikuttaa useiden muiden junien täsmällisyyteen. Vuoden 2009 talvesta lähtien Suomen rautatieliikenteen täsmällisyys on ollut pääsääntöisesti hyvin heikolla tasolla. Tässä diplomityössä pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, mistä epätäsmällinen liikennöinti johtuu, ja miten rautatieliikennedataa voidaan jalostaa kehittyneen data‐analytiikan menetelmin siten, että tuotetaan uutta tietoa täsmällisyyden kehittämiseen liittyvän päätöksenteon tueksi. Tutkimuksessa paneudutaan myös siihen, mitä tämä edellyttää dataympäristöltä, analyysitoiminnalta sekä työryhmätyöskentelyltä.

Aluksi työssä tehdään kaksiosainen kirjallisuusselvitys. Kirjallisuusselvityksen ensimmäisessä osassa tutkitaan rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvää käsitteistöä ja normistoa. Toisessa osassa tutkitaan kehittynyttä data‐analytiikkaa ja sen menetelmiä päätöksenteon tukena. Työn empiirinen osuus toteutetaan toimintatutkimuksena osallistumalla aktiivisesti Suomen rautateiden radanpitäjä Liikenneviraston sekä liikennöitsijä VR:n työryhmiin ja analyysitoimintaan. Empiirisen osuuden ensimmäisessä osassa tarkastellaan Suomen rautatieliikenteestä kerättävää kulkutietodataa, täsmällisyysanalyysin nykytilaa sekä täsmällisyyden parissa toimivien työryhmien toimintaa. Empiirisen osuuden toisessa osassa toteutetaan esille nousseita analyysi‐ideoita kehittyneen data‐analytiikan menetelmin. Tavoitteena on ymmärtää, miten kyseisiä menetelmiä voidaan hyödyntää Suomen rautatieliikennedatan analysoinnissa syvällisemmän ymmärryksen saavuttamiseksi.

Työn tuloksena voidaan todeta, että kehittyneen data‐analytiikan menetelmien avulla voidaan saavuttaa paljon lisäymmärrystä kokonaisjärjestelmän toiminnasta, kuten viiveiden ketjuuntumisesta. Tämä edellyttää dataympäristön, analyysitoiminnan sekä työryhmätyöskentelyn toimintatapojen ja käytettävien työkalujen kehittämistä.

Tutkimus on Arttu-Matti Matinlaurin diplomityö, ja se tehtiin osana Liikenneviraston tilaamaa Rautatieliikenteen täsmällisyystiedon jalostaminen kehittyneen data-analytiikan keinoin ­-projektia.

Lataa diplomityö (pdf)

English summary includedRefining rail transport data for the purpose of decision support with advanced data-analytics