Artikkeli: Diplomityö: Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa

Diplomityö: Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa

Lentoala elää murroksen aikakautta. Ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tutkimuksen tavoitteena on ollut hahmottaa Euroopan lentoalan nykyhetkeä ja toimintaympäristöä vuonna 2010 sekä luoda neljä erilaista skenaariota lentoalan ja Euroopan tulevaisuudesta vuoteen 2050. Tutkimuksessa on hyödynnetty tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, erityisesti skenaariomenetelmää. Keskeinen aineiston hankinnan lähde ovat olleet asiantuntijahaastattelut. Lisäksi työssä on tutkittu laajasti alan kirjallisuutta, lehtiä ja uutisia sekä hyödynnetty keskusteluita ja pohdintapajoja.

Työssä on tarkasteltu seuraavia skenaarioita:

  • Ilmaa siipien alla: lähtökohtana skenaariolle on lentoliikenteen kasvu, josta on hyötyä kaikille osapuolille
  • Hiljaa hyvä tulee: skenaario perustuu hitaan kehityksen ajatukselle ja varovaiselle realismille
  • Eristetty Eurooppa: skenaarion taustalla ovat taloudelliset ja energiaongelmat
  • Vakava ilmasto-ongelma: kyseessä on ilmastonmuutokseen liittyvä kauhuskenaario.

Työ tarjoaa uusia ajatusmalleja ja tarjoaa samalla esimerkin skenaarioiden hyödyntämisestä pitkän aikavälin strategian suunnittelussa.

Tutkimus on Kaisa Niirasen diplomityö. Työtä on ohjannut professori Jorma Mäntynen.


Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa -diplomityö

English summary includedThe future of air transportation in Europe