Avainsana: rakennustuotanto

Tutkimusraportti: Taysin akuuttitoimintojen uudisrakennuksen toteuttaminen logistiset prosessit huomioon ottaen

Tutkimus on Taysille toteutettu esiselvitys siitä, kuinka sairaala-alueen ytimeen kaavailtu akuuttitoimintojen uudisrakennus tulisi toteuttaa logistiset virrat huomioon ottaen. Tutkimus toimii pohjatietona varsinaiselle suunnittelulle.  Hankkeen aineisto koostui Taysin toimittamasta kvantitatiivisesta materiaalista sekä tutkimusryhmän toteuttamista asiantuntijahaastatteluista. Aineisto yhdistettynä laajaan teoreettiseen viitekehykseen sekä PSHP:n tarjoamaan asiantuntija-apuun muodostivat tässä raportissa esitetyn esiselvityksen. Tutkimuksen tarkkuustaso määräytyi resurssien, Taysin toimittamien lähtötietojen, sekä tutkimuksen ohjausryhmän asettamien reunaehtojen perusteella. Continue reading Tutkimusraportti: Taysin akuuttitoimintojen uudisrakennuksen toteuttaminen logistiset prosessit huomioon ottaen

Tutkimusraportti: Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020

Terveydenhuollon toimintaympäristö on myllerryksessä hoitoprosessien kehittyessä ja toiminnan muuttuessa esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuen. Tämä uhkaa lisätä jo entuudestaan suuria terveydenhuoltokustannuksia. Näitä kustannuksia voidaan hallita logistisia prosesseja tehostamalla. Yksi merkittävimmistä tehostamiskeinoista on suunnitella sairaalan tilat siten, että ne tukevat logistisia prosesseja mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena olikin kartoittaa PSHP:n ja erityisesti Taysin keskeiset potilas- ja materiaalivirrat sekä määritellä eri toimintojen tilaresurssien käyttö nyt ja tulevaisuudessa. Tätä kautta tutkimuksen päätavoitteena oli tuottaa tietopohja, jonka perusteella Tays voi laatia perustellun kiinteistöjen investointistrategian. Continue reading Tutkimusraportti: Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020

Tutkimusraportti: Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta

Kehittämisprojektin tavoitteena oli parantaa rakennustyömaan toimitusten ohjausta ja työmaan materiaalinhallintaa. Kehittämisessä sovellettiin systeemiteoriaa siten, että työmaan erillisille logistisille prosesseille pyrittiin luomaan yhteisiä ohjaustapoja. Tutkimus aloitettiin kirjallisuusselvityksellä ja haastattelututkimuksella. Näiden perusteella laadittiin pääasiassa tutkijatyönä parannusehdotuksia työmaan toimintatapoihin ja lopuksi osallistujayritysten henkilöstö priorisoi ehdotukset sekä ohjelmoi kolmen menetelmän käyttöönoton. Projektissa pyrittiin käytännönläheisiin ratkaisuihin ja kohdeyritysten sitouttamiseen. Continue reading Tutkimusraportti: Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta