Avainsana: logistiikka

Journal article: Indicators of energy efficiency of supply chains

Energy issues have become increasingly important in supply chain management (SCM). Traditionally, the focus of the environmental impacts of SCM has been on transport chains, which are key functions in logistics. Therefore, many of the relevant measures to evaluate the energy efficiency of supply chains are related to transport chains and mileage. In order to affect transport demand and total energy consumption, the focus should be shifted from single shipments to the analysis of complete supply chains, including raw material procurement, inbound logistics, production and outbound logistics.

This paper presents examples of system boundaries and different types of indicators utilised in the measurement of the energy efficiency of supply chains. The case studies analyse the supply chains relating to the paper and metal industries. The results of these case study examples show that even in energy-intensive heavy industry, supply chain decisions can affect energy consumption significantly, although production phase dominates the overall energy consumption. Continue reading Journal article: Indicators of energy efficiency of supply chains

Tutkimusraportti: Energiatehokkuus logistiikassa – logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen

Logistiikassa energiatehokkuuden mittaamiseen ei ole vielä vakiintunutta käytäntöä ja tarkastelut on tyypillisimmin rajattu tuotteiden kuljetusketjuihin. Koko toimitusketjun kattava taserajaus sisältää raaka-aineiden hankinnan ja tuotannon, raaka-aineiden ja välituotteiden tulologistiikan, tuotannon, lähtölogistiikan sekä tuotteiden toimituksen asiakkaalle. Logistiikan energiatehokkuutta on mitattu tyypillisimmin kuljetussuoritepohjaisilla mittareilla, kuten kuljetusten energiankulutuksella. Toimitusketjun tasolla on usein tarpeellista laskea yhteen toimitusketjun eri osien energiankulutusarvoja, jolloin on mahdollista tarkastella koko logistisen ketjun energiatehokkuutta. Logistiikan energiatehokkuutta on mitattu esimerkiksi kumulatiivisella energiankulutuksella, kuljetusintensiteetin ja kuljetusjalanjäljen avulla sekä erilaisilla välillisillä mittareilla, kuten veden, sähkön ja primäärienergiankulutuksen avulla. Continue reading Tutkimusraportti: Energiatehokkuus logistiikassa – logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen

Tutkimusraportti: Taysin akuuttitoimintojen uudisrakennuksen toteuttaminen logistiset prosessit huomioon ottaen

Tutkimus on Taysille toteutettu esiselvitys siitä, kuinka sairaala-alueen ytimeen kaavailtu akuuttitoimintojen uudisrakennus tulisi toteuttaa logistiset virrat huomioon ottaen. Tutkimus toimii pohjatietona varsinaiselle suunnittelulle.  Hankkeen aineisto koostui Taysin toimittamasta kvantitatiivisesta materiaalista sekä tutkimusryhmän toteuttamista asiantuntijahaastatteluista. Aineisto yhdistettynä laajaan teoreettiseen viitekehykseen sekä PSHP:n tarjoamaan asiantuntija-apuun muodostivat tässä raportissa esitetyn esiselvityksen. Tutkimuksen tarkkuustaso määräytyi resurssien, Taysin toimittamien lähtötietojen, sekä tutkimuksen ohjausryhmän asettamien reunaehtojen perusteella. Continue reading Tutkimusraportti: Taysin akuuttitoimintojen uudisrakennuksen toteuttaminen logistiset prosessit huomioon ottaen

Tutkimusraportti: Potilasvirtojen hallinnan tehostaminen Hatanpään sairaalassa

Tutkimus käsittelee potilasvirtojen hallinnan tehostamista Hatanpään kantasairaalassa. Tavoitteena on ollut löytää parhaat menetelmät ja mittarit potilasvirtojen hallintaan ja optimointiin. Tutkimuksessa kartoitettiin sairaalan makrotason potilasvirrat volyymeineen ja ongelmineen sekä selvitettiin kuinka niitä hallitaan. Lisäksi määritettiin teoreettisen viitekehyksen ja käytännön ongelmien perusteella parhaat käytännöt ja mittarit potilasvirtojen hallinnan tehostamiseksi. Tarkastelun kohteena ovat sairaalan makrotason toiminnot ja potilasvirrat, huomioiden saapuvaan ja lähtevään potilasvirtaan merkittävimmin vaikuttavat yhteistyökumppanit. Tutkimuksen tarkkuustaso määräytyy resurssien, sairaalan toimittamien lähtötietojen ja tehtyjen haastattelujen perusteella. Continue reading Tutkimusraportti: Potilasvirtojen hallinnan tehostaminen Hatanpään sairaalassa

Tutkimusraportti: Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020

Terveydenhuollon toimintaympäristö on myllerryksessä hoitoprosessien kehittyessä ja toiminnan muuttuessa esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuen. Tämä uhkaa lisätä jo entuudestaan suuria terveydenhuoltokustannuksia. Näitä kustannuksia voidaan hallita logistisia prosesseja tehostamalla. Yksi merkittävimmistä tehostamiskeinoista on suunnitella sairaalan tilat siten, että ne tukevat logistisia prosesseja mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena olikin kartoittaa PSHP:n ja erityisesti Taysin keskeiset potilas- ja materiaalivirrat sekä määritellä eri toimintojen tilaresurssien käyttö nyt ja tulevaisuudessa. Tätä kautta tutkimuksen päätavoitteena oli tuottaa tietopohja, jonka perusteella Tays voi laatia perustellun kiinteistöjen investointistrategian. Continue reading Tutkimusraportti: Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020

Tutkimusraportti: Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta

Kehittämisprojektin tavoitteena oli parantaa rakennustyömaan toimitusten ohjausta ja työmaan materiaalinhallintaa. Kehittämisessä sovellettiin systeemiteoriaa siten, että työmaan erillisille logistisille prosesseille pyrittiin luomaan yhteisiä ohjaustapoja. Tutkimus aloitettiin kirjallisuusselvityksellä ja haastattelututkimuksella. Näiden perusteella laadittiin pääasiassa tutkijatyönä parannusehdotuksia työmaan toimintatapoihin ja lopuksi osallistujayritysten henkilöstö priorisoi ehdotukset sekä ohjelmoi kolmen menetelmän käyttöönoton. Projektissa pyrittiin käytännönläheisiin ratkaisuihin ja kohdeyritysten sitouttamiseen. Continue reading Tutkimusraportti: Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta

Research report: Information society and the demand for transport

The information society and its various applications have been found to have substituting, generating and modifying effects on the demand for transport. In general, the information age seems to have a more diverse and complicated effect on the demand for physical transport than was suggested at the beginning of the fast development in information and communications technology (ICT). Electronic commerce and services are currently being developed in several sectors of trade and industry. It is very likely that the information society affects travel patterns and distribution structure, as well as land use and regional development.

This study collects some recent findings of the effects of the information society on the transport demand. The anticipated changes in travel demand by 2020 have been examined with three different social scenarios. Continue reading Research report: Information society and the demand for transport

Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan roadmap 2010

ITS Finland -verkoston tulevaisuustyöskentelyn 2005 tähtäin oli laatia liikenteen telematiikan roadmap (tiekartta) ulottuen enintään vuoteen 2010. Roadmapin tehtäväksi asetettiin kuvata yhtäältä liikenteen telematiikan kehittyminen yleensä sekä erityisesti ITS Finlandin strategian päämäärien kannalta tuoden esiin strategian päivityksen kannalta tärkeitä kehityssuuntia. Älykkäiden liikennejärjestelmien tulevaisuudesta on tähän raporttiin koottu ITS Finland -verkoston jäsenten tulevaisuustyöskentelyssä esittämiä näkemyksiä. Continue reading Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan roadmap 2010

Tutkimusraportti: Elinkeinoelämä ja vähäliikenteinen tieverkko

Elinkeinoelämän kuljetustarpeita vähäliikenteisen tieverkon kannalta on tässä tutkimuksessa tarkasteltu vähäliikenteistä tieverkkoa käyttävien tärkeimpien kuljetusintensiivisten toimialojen näkökulmasta. Tutkimuksessa on selvitetty Suomen elinkeinorakennetta ja eri toimialojen sijoittumista maakunnallisella tasolla sekä suurimpien kuljetusvirtojen suuntautumista. Toisaalta tarkastelunäkökulmana on ollut valittujen toimialojen kuljetusketjujen ominaisuudet ja niiden kehitysnäkymät sekä yleiset logistiikan kehityssuuntaukset. Tarkastelu tuottaa tienpidon suunnitteluun tärkeää perusaineistoa elinkeinoelämän näkökulmasta, joka on Suomen kansantalouden kannalta tärkeä tienkäyttäjäryhmä. Continue reading Tutkimusraportti: Elinkeinoelämä ja vähäliikenteinen tieverkko

Tutkimusraportti: Serial shipping container code (SSCC) erikoistavaroiden toimitusketjussa

Tämä julkaisu perustuu tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin sarjatoimitusyksikkökoodin (Serial shipping container code, SSCC) käyttöä erikoistavaroiden toimitusketjussa. Hankkeessa on tarkasteltu yhtä erikoistavaroiden logistiikkaketjua ja SSCC-koodin käyttöä sekä koodin käyttöön liittyviä hyötyjä ja edellytyksiä caseketjussa. Lisäksi hankkeessa on laadittu yleinen toimintamalli SSCC:n hyödyntämiseksi toimitusketjuissa laajemminkin. Continue reading Tutkimusraportti: Serial shipping container code (SSCC) erikoistavaroiden toimitusketjussa