Avainsana: liikenteenhallinta

Tutkimusraportti: Yleisöpalaute liikennevalo-ohjauksesta Tampereella

Tampereen kaupungin liikennevalojen yleissuunnitelmaa varten kerättiin alkuvuonna 2011 yleisöpalautetta nettikyselyn ja asiantuntijahaastattelujen avulla. Kyselytutkimuksen tavoitteena on ollut kerätä tietoa tyytyväisyydestä liikennevalo-ohjaukseen sekä kartoittaa valoohjauksen kehittämistarpeita. Continue reading Tutkimusraportti: Yleisöpalaute liikennevalo-ohjauksesta Tampereella

Liikennevalojen toiminta keräsi paljon kehittämisehdotuksia

Tampereella liikennevalojen toiminnassa eniten tyytymättömyyttä herättää liikennevalojen vihreän aallon huonoksi koettu toimivuus. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennevalo-ohjaukseen ollaan keskimäärin tyytyväisempiä kuin ajoneuvoliikenteen ohjaukseen. Tiedot selviävät internet-kyselystä, jolla kerättiin näkemyksiä liikennevalojen toimivuudesta Tampereella.

Tampereen kaupunki tekee parhaillaan liikennevalo-ohjauksen yleissuunnitelmaa, jonka tukena kyselyn tuloksia hyödynnetään.

Alkuvuonna tehdyn kyselyn vastaajilla oli mahdollisuus antaa arvionsa liikennevalojen toimivuudesta ja antaa palautetta niistä liittymistä ja reiteistä, joissa liikenteen valo-ohjausta tulisi kehittää. Kyselytutkimuksen teki Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Autolla liikkuvat melko tyytymättömiä liikenteen valo-ohjaukseen

Hieman alle puolet vastaajista oli tyytyväisiä liikennevalo-ohjaukseen Tampereella. Erittäin tyytymättömien vastaajien osuus oli hieman alle viidennes. Tyytymättömimpiä oltiin vihreän aallon toimivuuteen – vain viidennes vastaajista arvioi vihreän aallon toimivan hyvin Tampereella. Vastaajat olivat tyytymättömiä myös yöajan liikennevalo-ohjaukseen ja vain noin viidennes vastaajista arvioi valo-ohjauksen olevan tarpeellisen yöaikana.

Myös odotusaikaan liikennevaloissa oltiin keskimäärin melko tyytymättömiä, sillä kaksi kolmannesta arvioi, että liikennevaloissa joutuu odottamaan kauan vihreää vaihetta. Vastaajat olivat tyytyväisiä mahdollisten toimintahäiriöiden korjaamiseen. Lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi liikennevalojen merkityksen tärkeäksi liikenneturvallisuuden parantamisessa. Vastaajat suhtautuivat myönteisesti vapaan oikean järjestelyjen lisäämiseen ja joukkoliikenteen valoetuuksien lisäämiseen.

Ammattiautoilijat suhtautuivat huomattavasti kriittisemmin valo-ohjaukseen kuin muut vastaajat. Ammattiautoilijat olivat erityisen tyytymättömiä yöaikaiseen valo-ohjaukseen ja vihreän aallon toimivuuteen. Yli 80 prosenttia ammattiautoilijoista arvioi, että liikennevalo-ohjattuja liittymiä on yleisesti liikaa.

Vastaajat tyytyväisempiä suojateiden liikennevalo-ohjaukseen kuin ajoneuvoliikenteen valo-ohjaukseen

Vastaajien näkemykset jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennevalo-ohjauksesta olivat jonkin verran myönteisempiä kuin autoliikenteen valo-ohjauksesta. Hieman yli 60 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä suojateiden liikennevalo-ohjaukseen. Lähes kaikki vastaajat arvioivat ns. vilkkuvihreän käytön lisäävän suojateiden käytettävyyttä. Yli 70 prosenttia vastaajista toivoi, että pyöräilijöille suunnatut painonapit olisi mahdollista sijoittaa nykyistä paremmin pyöräilijöiden reiteille sopiviksi. Suurin osa vastaajista ei toivonut lisää valo-ohjattuja suojateitä.

Yleisimpiä liittymien ongelmia pitkät odotusajat ja vihreän aallon huono toimivuus

Eniten palautetta annettiin pitkästä odotusajasta, vihreän aallon huonosta toimivuudesta ja liian lyhyestä vihreästä vaiheesta sekä suojateiden liikennevalojen toiminnasta. Kysely nosti esille erityisesti vilkasliikenteisiä liittymiä, joissa vastaajat olivat havainneet sujuvuusongelmia. Yksittäisistä liittymistä eniten mainintoja keräsivät Hervannan ja Hämeenpuiston liikennevaloliittymät, Viinikan liittymä sekä Ratapihankadun ja Viinikankadun liittymä. Muita yksittäisiä paljon mainintoja saaneita liittymiä oli Sammon valtatien ja Hervannan valtaväylän liittymä sekä Kangasalantien ja Juvankadun liittymä. Valo-ohjauksen toiminnan kannalta ongelmallisimpina reitteinä nousivat esille Hervannan valtaväylä, Teiskontie, Hämeenpuisto ja Hatanpään valtatie.

Kyselyyn osallistui 1 800 vastaajaa

Kaikille avoimeen nettikyselyyn osallistui noin 1 800 vastaajaa, jotka antoivat yhteensä noin 2 300 palautetta noin 220 liittymästä tai reitistä. Ammattiautoilijoille suunnattuun internet-kyselyyn osallistui lisäksi noin 80 vastaajaa, joista suurin osa oli taksinkuljettajia. Perinteisen internet-kyselyn lisäksi yleisöpalautetta kerättiin Tampereen keskustan liikennevaloista karttapohjaisella kyselyllä, jossa vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta keskusta-alueen liikennevalojen toimivuudesta.

Teksti: Hanna Kalenoja ja Riina Kilpinen

Lisätietoja:

Tampereen kaupunki
liikenneinsinööri Mika Kulmala
Puhelin 050 382 6455

Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto
tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja
Puhelin 040 8490290

Selvitys: Liikenteenhallinnan tulevaisuuden rooli ja organisoinnin vaihtoehdot

Työssä on tarkasteltu meri-, tie- ja rautatieliikenteen liikenteenhallinnan tulevaisuuden roolia ja organisoinnin vaihtoehtoja. Liikenteenhallinta on suurten muutosten edessä, jolloin sen tulevaisuudesta tulee olla selkeä visio. Tämä raportti tarjoaa edellytykset lähteä muodostamaan tätä visiota. Continue reading Selvitys: Liikenteenhallinnan tulevaisuuden rooli ja organisoinnin vaihtoehdot

Tutkimusraportti: Liikenneinformaation vaikutus ajokäyttäytymiseen

Tampereella otettiin keväällä 2009 käyttöön kymmenen muuttuvaa opastetaulua, jotka tiedottavat autoilijoille ajo-olosuhteista ja pyrkivät ohjaamaan reitinvalintaa häiriötilanteiden aikana. Opasteiden tavoitteena on liikenteen sujuvuuden parantaminen ja keskustan ruuhkatilanteiden sekä onnettomuuksien vähentäminen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia järjestelmän liikenteellisiä vaikutuksia sekä kuljettajien näkemyksiä opasteiden toiminnasta ja hyödyllisyydestä. Vaikutusten arviointiin käytettyjä menetelmiä selvitettiin kirjallisuuskatsauksen perusteella. Kuljettajakokemuksia kerättiin kyselytutkimuksen avulla ja liikenteellisiä vaikutuksia tarkasteltiin liikenteen automaattisten mittauspisteiden sekä liikennevaloilmaisimien tuottamien tietojen avulla. Continue reading Tutkimusraportti: Liikenneinformaation vaikutus ajokäyttäytymiseen

Raportti: Tavaraliikenteen ratapihojen kehittämistarpeet

Tavaraliikenteen ratapihojen toimintatavat ja infrastruktuuri ovat osa kilpailukykyistä liikennejärjestelmää. Lähes kaikki isot tavaraliikenteen ratapihat on korjattava vuoteen 2020 mennessä. Liikennejärjestelmän ja kuljetusten kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi ratapihoja ja ratapihatoimintoja tulee yksinkertaistaa, tehostaa ja automatisoida. Tavoitteena on koko rautatietoimialan kustannusten vähentäminen. Continue reading Raportti: Tavaraliikenteen ratapihojen kehittämistarpeet

Tutkimusraportti: Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Julkisen sektorin toimien merkitys liikkumismahdollisuuksien kannalta on huomattavan suuri. Liikkumismahdollisuudet määrittyvät toisaalta liikennejärjestelmän (väylät), liikennepalvelujen (julkisen liikenteen palvelut) ja liikenteen hinnoittelun (esimerkiksi subventiot ja veromekanismit) kautta. Tässä esiselvityksessä selvitetään julkisen sektorin mahdollisuuksia vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen liikennepalvelujen tarjonnan kautta. Continue reading Tutkimusraportti: Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Tutkimusraportti: Liikenteen häiriönhallinnan keinot Tampereen seudulla

Liikenteen häiriönhallinta on suurilla kaupunkiseuduilla tärkeä osa liikenteenhallintaa. Yleisimpiä häiriöitä tie- ja katuverkolla ovat liikenneonnettomuudet sekä liikenneverkkoon ja ympäristöön kohdistuvat rakentamis- ja kunnossapitotoimet. Häiriöiden vaikutukset heijastuvat liikenneverkolle ruuhkautumisena ja matka-aikojen kasvuna. Häiriöt vaikuttavat liikenteeseen myös sekundäärisesti muun muassa liikenneturvallisuuden heikkenemisenä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla kansainvälisesti käytössä olevia liikenteen häiriönhallinnan keinoja sekä seudun asiantuntijoiden haastatteluihin pohjautuen kuvata seudun liikenteen häiriönhallinnan kehityskohteet ja tehdä suosituksia häiriönhallinnan toteuttamiseen. Continue reading Tutkimusraportti: Liikenteen häiriönhallinnan keinot Tampereen seudulla