Avainsana: lentoliikenne

Diplomityö: Aasian kehittyvät lentoliikennemarkkinat

Maailmantalouden painopiste on siirtymässä Aasiaan, mikä osaltaan aiheuttaa sen, että Aasian lentoliikennemarkkinat ovat kehittymässä maailman suurimmiksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Aasian lentoliikenteen kehityksen taustatekijöitä, nykytilaa ja hahmottaa näkyvissä olevia trendejä. Kehityssuuntia hahmotetaan neljän lentoliikenteen eri toimijaryhmän kautta, joita ovat lentoasemat, lentomatkustajat, lentoyhtiöt sekä lentokonevalmistajat. Tutkimus on toteutettu kirjallisuusselvityksenä. Aineistoa on täydennetty kahdella asiantuntijahaastattelulla. Continue reading Diplomityö: Aasian kehittyvät lentoliikennemarkkinat

Diplomityö: Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa

Lentoala elää murroksen aikakautta. Ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tutkimuksen tavoitteena on ollut hahmottaa Euroopan lentoalan nykyhetkeä ja toimintaympäristöä vuonna 2010 sekä luoda neljä erilaista skenaariota lentoalan ja Euroopan tulevaisuudesta vuoteen 2050. Tutkimuksessa on hyödynnetty tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, erityisesti skenaariomenetelmää. Keskeinen aineiston hankinnan lähde ovat olleet asiantuntijahaastattelut. Lisäksi työssä on tutkittu laajasti alan kirjallisuutta, lehtiä ja uutisia sekä hyödynnetty keskusteluita ja pohdintapajoja. Continue reading Diplomityö: Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa

Tutkimusraportti: Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä

Halpalentoyhtiöt ovat 2000-luvulla nousseet merkittäväksi osaksi kansainvälistä lentoliikennettä, ja niiden aseman uskotaan tulevaisuudessa edelleen vahvistuvan. Suomessa halpalentoliikenne ei kuitenkaan ole saavuttanut samanlaista asemaa kuin muualla Euroopassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen potentiaali halpalentoliikenteellä Suomessa on, ja mitä tämän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää. Continue reading Tutkimusraportti: Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä