Avainsana: jalankulku

VeloFinland 2017

Pyöräliitto järjesti Tampereella 13.–14.10.2017 jalankulkun ja polkupyöräilyn Walk This Way ja VeloFinland -seminaarit. Kaksipäiväisessä tapahtumassa kuultiin paljon hyviä esityksiä, ja eniten kiinnostusta herättivät eri tahojen kokemukset ja suunnitelmat liittyen kaupunkipyöriin. Seminaareissa paitsi kuunneltiin esityksiä sisätiloissa, myös tutustuttiin Tampereen jalankulku- ja pyöräilyolosuhteisiin luonnollisesti kävellen ja pyöräillen. Tallenteet esityksistä ovat saatavilla Pyöräliiton YouTube-kanavallaContinue reading VeloFinland 2017

Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa

Kaupunkikeskustojen liikennemäärän kasvu aiheuttaa ongelmia eurooppalaisissa kaupungeissa yhä enenevässä määrin ympäristöhaittojen lisääntymisenä, liikenteen ruuhkautumisena sekä liikenneturvallisuuden vähenemisen. Samat ongelmat ovat ajankohtaisia myös suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen vähentävät haittoja, minkä vuoksi eri puolilla maailmaa on lähdetty vahvasti edistämään lihasvoimaista liikkumista. Monet Keski-Euroopan kaupungit ovat edelläkävijöitä pyöräilyn ja kävelyn kehittämisessä, joten eri puolilta maailmaa otetaan niistä mallia.

Kirjassa sovelletaan parhaimpia eurooppalaisia käytäntöjä Suomeen ja esitetään toimenpidesuosituksia suomalaisille kaupungeille. Continue reading Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa

Tehokkaampaa autoilua

Suomessa on liikenteessä 2,6 miljoonaa henkilöautoa, joiden keski-ikä on noin 12 vuotta. Kunnianhimoisten hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteiden edessä on Suomessakin puhuttu paljon autokannan uudistamisesta päästöjen vähentämiseksi. Päästöjen vähentäminen uuden autotekniikan kautta on kuitenkin hidasta nykyisillä autojen käyttötavoilla.

Keskimääräinen suomalainen auto on liikenteessä 30 minuuttia vuorokaudessa ja silloinkin kyydissä on keskimäärin vain 1,4 henkilöä. Auton tuottamana matkustussuorite on noin 70 henkilökilometriä vuorokaudessa. Teoreettisesti henkilöauton kuljetuskapasiteetti on vähintään 2000 hkm vuorokaudessa (13 tuntia liikenteessä keskinopeudella 30 km/h, kyydissä 5 henkilöä). Henkilöauton kuljetuskapasiteetista käytetään siis n. 3 %.

Autoa voisi käyttää tehokkaamminkin. Suomessakin toimii autojen yhteiskäyttöyrityksiä ja kimppakyytipalveluja, kuten City Car Club ja GreenRiders. Uusin innovaatio on yksityisautojen vuokrauspalvelut, kuten ranskalainen Buzzcar ja amerikkalainen RelayRides. Ei liene mahdotonta yhdistää nämä konseptit ”yksityisautojen kimppayhteiskäytöksi”, jolla autojen käyttöaste saadaan nostettua aivan uudelle tasolle.  Jos samaan konseptiin saadaan vielä yhdistettyä valtakunnan kaikissa joukkoliikennevälineissä matkustaminen ja kaupunkipyörien vuokraus yhdellä kuukausilaskulla jälkikäteen maksettuna, alkaa 2000-luvun kestävä liikennejärjestelmä olla kasassa.

Saumaton joukkoliikenne ja hyvät pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuudet vähentävät henkilöauton osuutta matkustussuoritteesta. Kimppakyyti vähentää matkustussuoritteen täyttämiseksi tarvittavaa henkilöautojen liikennesuoritetta ja jäljelle jääneet kilometrit ajetaan puhtaammin, koska tehokkaassa yhteiskäytössä olevat vanhat autot kuluvat nopeasti ja yhteiskäytön tulot mahdollistavat uusimpien vähäpäästöisten autojen hankinnan. Hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa päästäisiin pitkälle henkilöautojen tehokkaammalla käytöllä.

Liikenteen ympäristövaikutukset -kurssilla pohditaan näitäkin asioita jälleen tänä syksynä.

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma täsmentää tuoreet, vuoden 2012 alussa valmistuneet valtakunnalliset kävelyn ja pyöräilyn linjaukset kaupunkiseudulle sopiviksi. Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visiona 2030 on, että kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi nykyistä enemmän ja että kaupunkiseutu on kestävän liikkumisen esimerkkialue Suomessa. Visio saavutetaan kolmen stategisen tavoitteen avulla: Continue reading Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Tässä työssä perehdytään pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin kahdeksassa Suomen kaupungissa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Aineistoa olosuhteista saatiin PYKÄLÄ-projektin osana toteutetun pyöräily- ja kävelyolosuhdekyselyn vastauksista. Continue reading Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Book: Best European practices in promoting cycling and walking

European countries are forerunners in promoting cycling and walking. Planners and decision makers from all over the world travel to Europe to study the best practices. Now the best European practices have been gathered to one book. Transport Research Centre Verne in Tampere University of Technology published a brand new book The best European practices in promoting cycling and walking. Continue reading Book: Best European practices in promoting cycling and walking

Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat

Jalankulun ja pyöräilyn määriä ei nykyisin lasketa Suomessa järjestelmällisesti useassakaan kaupungissa tai kunnassa, joten tietoa kevyen liikenteen määristä on saatavilla vaihtelevasti. Liikennemäärien puuttuminen haittaa kevyen liikenteen liikenneympäristön kehittämistä.

Työn tavoitteena oli kävelyn ja pyöräilyn laskentaohjeistuksen kehittäminen Suomeen. Laskentamenetelmä pyrittiin suunnittelemaan alueellisesti kattavan ja yhteismitallisen tiedon tuottamiseksi ja aikasarjojen sekä vertailutiedon keräämiseksi. Työn tavoitteena on helpottaa pyörä- ja kävelyliikenteen laskentamenetelmän käyttöönottoa ja ohjeistaa toimivien laskentojen suorittamisessa. Continue reading Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat

Kirja: Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä

Kaupunkiliikenteen suunnitteluun kohdistuu kasvavia haasteita maailmanlaajuisesti, myös Suomessa. Liikennemäärän kasvu lisää ongelmia, kuten ympäristöhaittoja, liikenteen ruuhkautumista ja liikenneonnettomuuksia. Samalla on huoli suomalaisten arkiliikunnan vähenemisestä ja kansanterveyden heikkenemisestä. Ministeriöt ja kunnat ovat laatineet kunnianhimoisia tavoitteita, joilla ongelmia voidaan ratkaista.

PYKÄLÄ-projektissa kerätty laaja-alainen tutkimusmateriaali on jalostettu 269-sivuiseksi kirjaksi Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä. Kirjassa on esitelty parhaat käytännöt kymmenestä eurooppalaisesta esimerkkikaupungista. Jokainen kaupunki on kansainvälisesti edelläkävijä, joten kirja tarjoaa uusimman tiedon pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi. Continue reading Kirja: Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä

Diplomityö: Pyöräilyn ja kävelyn laskentamalli Suomeen

Tutkimus on katsaus pyöräilyn ja kävelyn laskentojen toteuttamismenetelmiin. Pyöräily- ja jalankulkuliikenteen laskennat eivät ole samalla tasolla moottoriajoneuvoliikenteen laskentojen kanssa, vaan liikennemäärät ovat usein arvioita. Liikennemäärien puuttuessa myös jalankulun ja pyöräilyn väyläinvestointeja ja muita infrastruktuuriparannuksia on vaikea kohdentaa ja perustella. Continue reading Diplomityö: Pyöräilyn ja kävelyn laskentamalli Suomeen

Tutkimusraportti: Kaupunkikeskustan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden kehittäminen

Tutkimusraportti käsittelee Hyvinkään kaupungin keskustan liikennejärjestelmää jalankul­kijan ja pyöräilijän näkökulmasta. Työ on osa Hyvinkään kaupungin keskustakorttelin kehittämistä. Tavoitteena oli etsiä ratkaisuja jalankulun sekä pyöräilyn aseman parantamiseen kaupungin keskustassa liikennesuunnittelun keinoin. Esimerkkeinä käytiin läpi muuta­mien eurooppalaisten kaupunkien suunnitteluratkaisuja sekä toimintamalleja keskustaa ja liikennettä kehitettäessä. Kauppakeskusrakentamisen vaikutuksia liikkumiseen tutkit­tiin sen tuottamien matkatuotosten kautta. Hyvinkääläisten kulkutottumuksia ja asenteita jalankulkua sekä pyöräilyä kohtaan kartoitettiin kyselytutkimuksella. Hyvinkään keskus­tasta muodostettiin neljä, eri kulkumuotoja painottavaa vaihtoehtoa, joista koostettiin tämän työn tuloksena oleva toimenpidesuositus. Continue reading Tutkimusraportti: Kaupunkikeskustan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden kehittäminen