Avainsana: internet-kysely

Tutkimusraportti: Pysäköintiolosuhteiden kehitys Tampereen keskustassa

Pysäköintijärjestelyillä on suuri merkitys keskustan vetovoiman ja viihtyisyyden näkökulmasta. Kaupunkikeskustoissa pysäköinti on tärkeä osa liikennejärjestelmää, ja vaikuttaa matkojen suuntautumiseen, kulkutavan valintaan ja myös laajemmin liikkumistottumuksiin. Tässä tutkimuksessa on kerätty tietoa Tampereen keskustan pysäköinnin nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämistarpeista. Continue reading Tutkimusraportti: Pysäköintiolosuhteiden kehitys Tampereen keskustassa

Conference article: Who is responsible when it finally happens? – Functional involvement in adopting green initiatives among logistics service providers

ABSTRACT


Purpose: Logistics service providers (LSPs) have started to transform their operations and strategy to be more effective from a green perspective. This transformation can mean opportunities to increase the company’s competiveness, but may also impose challenges and concerns how to organise this. One concern that can be of particular interest of LSPs is how to create organisational green awareness and translate green initiatives into practise in their transport and logistics operations. Therefore, the purpose of this paper is to investigate the roles of green strategic commitment and organisation in LSPs’ adoption of green initiatives. Continue reading Conference article: Who is responsible when it finally happens? – Functional involvement in adopting green initiatives among logistics service providers

Journal article: Energy efficiency practices among road freight hauliers

Abstract

The reduction of greenhouse gases (GHG) is a highly prevalent public policy goal among European Union member countries. In the new White Paper on transport, the role of road freight transports in this is strongly emphasized. This far, however, the efficiency practices utilised in logistics firms are less studied. Drawing from policy goals and new survey data on 295 road transport firms our results show that hauliers are aware of the possible energy efficiency actions but lack the knowledge and resources to fully utilize them. Energy efficiency seems also to be unimportant for many shippers, so there are no incentives for hauliers to improve it. Examples from various countries show that clear energy efficiency improvements can be achieved with active cooperation between hauliers, shippers and policy makers. Continue reading Journal article: Energy efficiency practices among road freight hauliers

Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Tässä työssä perehdytään pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin kahdeksassa Suomen kaupungissa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Aineistoa olosuhteista saatiin PYKÄLÄ-projektin osana toteutetun pyöräily- ja kävelyolosuhdekyselyn vastauksista. Continue reading Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Conference paper: The role of Internet survey in travel diary surveys

Increasing non-response rate have been identified to be one of the most severe risks in travel surveys. In many countries traditional mail and telephone surveys suffer from low response rates. Internet survey can be seen as a means to reduce the non-response rates among the most typical non-response groups in telephone surveys: respondent’s telephone number cannot be found or respondent is not reached by phone. In addition, Internet survey offers many options to improve the response rate and quality of data.

This paper analyzes regional travel diary data collected with mixed modes – Internet survey, telephone interviews and mail survey. The regional travel survey data was collected in Oulu Region in Finland in 2009. Continue reading Conference paper: The role of Internet survey in travel diary surveys

Tutkimusraportti: Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen

Internet-tutkimusta on Suomessa käytetty viimeaikaisissa alueellisissa liikennetutkimuksissa vaihtoehtoisena tutkimusmenetelmänä perinteisille puhelin- ja postikyselyille. Varsinkin työikäiset vastaajat suosivat mielellään Internet-tutkimusta tutkimustapana, joka antaa vapauden osallistua tutkimukseen vastaajan itse valitsemana ajankohtana. Internettutkimuksen hyödyntämisestä liikennetutkimusmenetelmänä on vasta vähän kokemuksia Suomessa, mutta alueellisten liikennetutkimusten tulosten perusteella Internet-tutkimus soveltuu hyvin matkapäiväkirjatutkimuksen menetelmäksi. Continue reading Tutkimusraportti: Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen

Liikennevalojen toiminta keräsi paljon kehittämisehdotuksia

Tampereella liikennevalojen toiminnassa eniten tyytymättömyyttä herättää liikennevalojen vihreän aallon huonoksi koettu toimivuus. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennevalo-ohjaukseen ollaan keskimäärin tyytyväisempiä kuin ajoneuvoliikenteen ohjaukseen. Tiedot selviävät internet-kyselystä, jolla kerättiin näkemyksiä liikennevalojen toimivuudesta Tampereella.

Tampereen kaupunki tekee parhaillaan liikennevalo-ohjauksen yleissuunnitelmaa, jonka tukena kyselyn tuloksia hyödynnetään.

Alkuvuonna tehdyn kyselyn vastaajilla oli mahdollisuus antaa arvionsa liikennevalojen toimivuudesta ja antaa palautetta niistä liittymistä ja reiteistä, joissa liikenteen valo-ohjausta tulisi kehittää. Kyselytutkimuksen teki Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Autolla liikkuvat melko tyytymättömiä liikenteen valo-ohjaukseen

Hieman alle puolet vastaajista oli tyytyväisiä liikennevalo-ohjaukseen Tampereella. Erittäin tyytymättömien vastaajien osuus oli hieman alle viidennes. Tyytymättömimpiä oltiin vihreän aallon toimivuuteen – vain viidennes vastaajista arvioi vihreän aallon toimivan hyvin Tampereella. Vastaajat olivat tyytymättömiä myös yöajan liikennevalo-ohjaukseen ja vain noin viidennes vastaajista arvioi valo-ohjauksen olevan tarpeellisen yöaikana.

Myös odotusaikaan liikennevaloissa oltiin keskimäärin melko tyytymättömiä, sillä kaksi kolmannesta arvioi, että liikennevaloissa joutuu odottamaan kauan vihreää vaihetta. Vastaajat olivat tyytyväisiä mahdollisten toimintahäiriöiden korjaamiseen. Lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi liikennevalojen merkityksen tärkeäksi liikenneturvallisuuden parantamisessa. Vastaajat suhtautuivat myönteisesti vapaan oikean järjestelyjen lisäämiseen ja joukkoliikenteen valoetuuksien lisäämiseen.

Ammattiautoilijat suhtautuivat huomattavasti kriittisemmin valo-ohjaukseen kuin muut vastaajat. Ammattiautoilijat olivat erityisen tyytymättömiä yöaikaiseen valo-ohjaukseen ja vihreän aallon toimivuuteen. Yli 80 prosenttia ammattiautoilijoista arvioi, että liikennevalo-ohjattuja liittymiä on yleisesti liikaa.

Vastaajat tyytyväisempiä suojateiden liikennevalo-ohjaukseen kuin ajoneuvoliikenteen valo-ohjaukseen

Vastaajien näkemykset jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennevalo-ohjauksesta olivat jonkin verran myönteisempiä kuin autoliikenteen valo-ohjauksesta. Hieman yli 60 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä suojateiden liikennevalo-ohjaukseen. Lähes kaikki vastaajat arvioivat ns. vilkkuvihreän käytön lisäävän suojateiden käytettävyyttä. Yli 70 prosenttia vastaajista toivoi, että pyöräilijöille suunnatut painonapit olisi mahdollista sijoittaa nykyistä paremmin pyöräilijöiden reiteille sopiviksi. Suurin osa vastaajista ei toivonut lisää valo-ohjattuja suojateitä.

Yleisimpiä liittymien ongelmia pitkät odotusajat ja vihreän aallon huono toimivuus

Eniten palautetta annettiin pitkästä odotusajasta, vihreän aallon huonosta toimivuudesta ja liian lyhyestä vihreästä vaiheesta sekä suojateiden liikennevalojen toiminnasta. Kysely nosti esille erityisesti vilkasliikenteisiä liittymiä, joissa vastaajat olivat havainneet sujuvuusongelmia. Yksittäisistä liittymistä eniten mainintoja keräsivät Hervannan ja Hämeenpuiston liikennevaloliittymät, Viinikan liittymä sekä Ratapihankadun ja Viinikankadun liittymä. Muita yksittäisiä paljon mainintoja saaneita liittymiä oli Sammon valtatien ja Hervannan valtaväylän liittymä sekä Kangasalantien ja Juvankadun liittymä. Valo-ohjauksen toiminnan kannalta ongelmallisimpina reitteinä nousivat esille Hervannan valtaväylä, Teiskontie, Hämeenpuisto ja Hatanpään valtatie.

Kyselyyn osallistui 1 800 vastaajaa

Kaikille avoimeen nettikyselyyn osallistui noin 1 800 vastaajaa, jotka antoivat yhteensä noin 2 300 palautetta noin 220 liittymästä tai reitistä. Ammattiautoilijoille suunnattuun internet-kyselyyn osallistui lisäksi noin 80 vastaajaa, joista suurin osa oli taksinkuljettajia. Perinteisen internet-kyselyn lisäksi yleisöpalautetta kerättiin Tampereen keskustan liikennevaloista karttapohjaisella kyselyllä, jossa vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta keskusta-alueen liikennevalojen toimivuudesta.

Teksti: Hanna Kalenoja ja Riina Kilpinen

Lisätietoja:

Tampereen kaupunki
liikenneinsinööri Mika Kulmala
Puhelin 050 382 6455

Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto
tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja
Puhelin 040 8490290

Tutkimusraportti: Hervannan joukkoliikennetutkimus

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu Hervannassa työskentelevien ja opiskelevien näkemyksiä ja toiveita kahdesta suunnitteilla olevasta uudesta joukkoliikennelinjasta sekä Hervannan joukkoliikennepalveluiden palvelutasosta. Tutkimus toteutettiin joulukuussa 2007 internet-kyselynä, joka suunnattiin Hermiankadun, Korkeakoulunkadun ja Hervannan valtaväylän alueen työpaikkakeskittymiin. Continue reading Tutkimusraportti: Hervannan joukkoliikennetutkimus

Tutkimusraportti: Tiemaksumarkkinoiden kehityspolkuja

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry:n tulevaisuustyöskentelyn 2007 tavoite oli laatia skenaarioita tiemaksumarkkinoiden kehityspoluista Suomessa. Tiemaksumarkkinat käsittää tässä tiemaksujen lisäksi suoritteeseen perustuvat vakuutus- ja leasingmaksut sekä autoedun verotusarvon. Tulevaisuustyöskentely toteutettiin kahtena erillisenä internetkyselykierroksena, joihin osallistui molemmilla kierroksilla 25 asiantuntijaa yhteensä 29 eri organisaatiosta. Continue reading Tutkimusraportti: Tiemaksumarkkinoiden kehityspolkuja