Avainsana: henkilöautoilu

Seminaariesitys: Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma2

Esityksessä kuvataan henkilöautokannan hallinta- ja ennustemallin lähtökohdat ja rakenne sekä mallin muodostamisen työvaiheet. Mallin muodostamistyö on käynnissä, ja se on osa TransEco-tutkimusohjelmaa. Continue reading Seminaariesitys: Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma2

Tutkimusraportti: Talviliikenteen kehittyminen – henkilöautoiluun vaikuttavat muutostekijät

Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, mitkä muutostekijät vaikuttavat talviliikenteeseen ja erityisesti henkilöautoiluun sekä tarkastella näiden tekijöiden oletettavia vaikutuksia. Muutostekijöitä ja näiden vaikutuksia pohdittiin seuraavien 5–10 vuoden aikajänteellä. Tarkastelu keskittyi Suomeen, joskin valtaosa tarkasteltavista tekijöistä esiintyy ja vaikuttaa samalla tavalla myös muualla. Continue reading Tutkimusraportti: Talviliikenteen kehittyminen – henkilöautoiluun vaikuttavat muutostekijät

Tutkimusraportti: Henkilöauton ajokortin haltijaryhmät – Ennuste ajokortin haltijoista vuosille 2010–2040

Tulevien vuosikymmenten aikana suomalaisten ikärakenne muuttuu, kun suuret ikäluokat siirtyvät ikääntyneiden ryhmään. Tulevaisuudessa on myös todennäköistä, että ajokortista ei luovuta yhtä nuorella iällä kuin nykyään. Toisaalta taas erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla nuorten ajokortin hankinta saattaa siirtyä myöhemmälle iälle, jolloin ajokorttia ei hankitakaan heti, kun se iän puolesta olisi mahdollista.

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu ajokortin hankintaan ja ajokortista luopumiseen vaikuttavia tekijöitä alueittain ja ikäryhmittäin. Tutkimuksessa on myös tarkennettu vuonna 2008 tehdyn esiselvityksen ennustetta henkilöauton ajokortin haltijoiden jakautumisesta erilaisiin ryhmiin vuosille 2020–2040. Continue reading Tutkimusraportti: Henkilöauton ajokortin haltijaryhmät – Ennuste ajokortin haltijoista vuosille 2010–2040

Tutkimusraportti: Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat – ennuste vuosille 2010–2040

Tulevien vuosikymmenten aikana suomalaisten ikärakenne muuttuu huomattavasti, kun suuret ikäluokat siirtyvät ikääntyneiden ryhmään. Vuonna 2040 jo lähes joka kolmas suomalainen on yli 60-vuotias. Tulevaisuudessa on myös todennäköistä, että ajokortista luopuminen siirtyy aiempaa myöhemmälle iälle. Iäkkäiden terveydentilan on jatkossakin ennakoitu paranevan, jolloin elämäntavat ja liikkumistottumukset suosivat auton käyttöä. Toisaalta havaittavissa on ollut myös ajokortin hankinnan siirtyminen aiempaa myöhemmille ikävuosille.

Tässä esiselvityksessä on kartoitettu ajokortin hankintaa ja ajokortista luopumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä laadittu ennuste henkilöauton ajokortin haltijoiden jakautumisesta erilaisiin ryhmiin vuosille 2020–2040. Työn tavoitteena on ollut tuottaa tietoa ajokortin haltijoiden jakaumasta tulevina vuosikymmeninä ikä- ja aluerakenteen muuttuessa. Continue reading Tutkimusraportti: Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat – ennuste vuosille 2010–2040

Tutkimusraportti: Keliolosuhteet ja henkilöautoliikenteen riskit

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten talven erilaiset keliolosuhteet vaikuttavat henkilöautojen onnettomuusriskiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös talviajan liikenneonnetto­muuksien ominaisuuksia sekä erilaisten talvikelien esiintymistä. Kelillä tarkoitetaan tässä tutki­muksessa tienpinnan tilaa, johon sään lisäksi vaikuttavat mm. tien muut ominaisuudet sekä tien hoitotoimenpiteet. Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuustutkimuksen lisäksi tilastoanalyysi, jossa yhdistettiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) onnettomuustilastoja sekä Tiehallinnon talvihoidon laadunseuranta-aineistoa eri keliolosuhteiden riskin laskemiseksi. Continue reading Tutkimusraportti: Keliolosuhteet ja henkilöautoliikenteen riskit

Tutkimusraportti: Tiemaksumarkkinoiden kehityspolkuja

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry:n tulevaisuustyöskentelyn 2007 tavoite oli laatia skenaarioita tiemaksumarkkinoiden kehityspoluista Suomessa. Tiemaksumarkkinat käsittää tässä tiemaksujen lisäksi suoritteeseen perustuvat vakuutus- ja leasingmaksut sekä autoedun verotusarvon. Tulevaisuustyöskentely toteutettiin kahtena erillisenä internetkyselykierroksena, joihin osallistui molemmilla kierroksilla 25 asiantuntijaa yhteensä 29 eri organisaatiosta. Continue reading Tutkimusraportti: Tiemaksumarkkinoiden kehityspolkuja

Tutkimusraportti: Tampereen kaupunkiseudun päättäjien näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämisestä

Tampereen seudulla käynnistyi vuonna 2004 liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, jossa on tavoitteena tuottaa seudun liikennejärjestelmän kehittämisen suuntaviivat vuoteen 2025. Seutuyhteistyön merkityksen on kaupunkiseutujen kehityksessä ja niiden välisessä kilpailussa arvioitu tulevaisuudessa kasvavan. Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä seutuyhteistyö on keskeisen tärkeää. Kaupunkiseuduilla kuntien tavoitteet maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittymiselle voivat olla erilaisia ja osin vastakkaisiakin. Continue reading Tutkimusraportti: Tampereen kaupunkiseudun päättäjien näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämisestä