Artikkeli: ALLI-kartasto – Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan pohjustus

ALLI-kartasto – Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan pohjustus

Valtioneuvosto on antanut asianomaisille ministeriöille tehtäväksi laatia aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan eli valtakunnallisen näkemyksen pitkällä aikavälillä tavoiteltavasta aluerakenteesta ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä. Toimeksianto perustuu valtakunnallisiin alueiden kehittämisen tavoitteisiin sekä liikennepoliittiseen selontekoon. Kehityskuvaa laaditaan ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä.

Keskeinen osa kehityskuvatyön pohjustusta on ollut ALLI-kartaston tuottaminen, josta ovat vastanneet Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Työssä on kartoitettu ja analysoitu aluerakenteen ja liikennejärjestelmän nykytilaa, kehitystä ja linjauksia. Aluerakenne ja liikennejärjestelmä muodostuvat erilaisten teemojen yhteisvaikutuksesta. Teemat vaikuttavat vahvasti toisiinsa muodostaen verkostomaisen syy-seuraussuhteiden rakenteen. ALLI-työssä teemat on jaettu viiteen klusteriin:

 • väestö
 • ympäristö, luonnonvarat ja ekosysteemit
 • tuotanto ja palvelut
 • infrastruktuuri ja liikennejärjestelmä
 • lähialueet ja muu kansainvälinen toimintaympäristö.

Työssä on lisäksi kiteytetty ennakointiteemoja eli muutostekijöitä, jotka erityisesti tulevat vaikuttamaan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen, ja joihin varsinaisen kehityskuvan laadinnassa olisi tarpeen keskittyä. Tarkastellut ennakointiteemat ovat

 • Kaupungistuminen jatkuu
 • Muuttoliike ja työvoiman liikkuvuus lisääntyvät
 • Ikärakenne vanhenee ja palvelutarve kasvaa
 • Riippuvuus ekosysteemien toiminnasta ja luonnonvaroista lisääntyy
 • Tuotanto ja palvelut jakaantuvat uudelleen
 • Vähähiilisyys ja vihreä talous veturina
 • Euroopan pohjoisen ulottuvuuden merkitys kasvaa.

ALLI-kartasto – Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan pohjustus (pdf, 36 Mt)
‹ Ympäristöministeriön julkaisu · ISBN 978-952-11-4162-1 ›

Työn esittely ALLI-foorumissa 14.2.2013 (pdf)

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan valmistelun verkkosivut

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI ympäristöministeriön sivuilla