Kategoria: 2010

Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaamisen ja seurannan käytännöt eri maissa

Täsmällisyys on rautatiejärjestelmän suorituskyvyn ja palvelun laadun keskeinen osatekijä, ja täsmällisyyttä seuraamalla voidaan arvioida rautatiejärjestelmän kokonaistoimivuutta sekä radanpitäjän ja rautatieoperaattorin onnistumista tehtävissään. Täsmällisyyden seurannan ja analysoinnin tavoitteena on löytää keinoja ja kohteita, joihin resursseja kohdentamalla voidaan parantaa rautatieliikenteen suorituskykyä ja laatua. Continue reading Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaamisen ja seurannan käytännöt eri maissa

Tutkimusraportti: Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi

Kuljetusalaan kohdistuva paine energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kasvaa jatkuvasti. Tavoitteet ja kuljetusyritysten päivittäisen toiminnan todellisuus eivät kuitenkaan näytä kohtaavan. Pienyritysvaltaisella kuljetusalalla ei ole riittävästi tietoa, osaamista ja resursseja energiatehokkuuden parantamiseksi. Asiaa eivät myöskään auta energiatehokkuuteen liittyvän raportoinnin standardien puute, epäselvästi asetetut tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurannan vajavaisuus.

Tutkimuksen tuloksena on määritelty tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen tavoite yhtenä energiatehokkuuden lukuarvona ensimmäistä kertaa. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutusten arviointiin esitellään raportissa ylhäältä alas ja alhaalta ylös ­-menetelmät ja näihin liittyvät tietolähteet. Energiatehokkuuden raportointiin ja vaikutusten arviointiin yritystasolla liittyviä seikkoja havainnollistetaan laskentaesimerkin avulla. Continue reading Tutkimusraportti: Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi

Tutkimusraportti: Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Lahden seudulla tehtiin keväällä 2010 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilöhaastatteluilla, ajoneuvoliikenteen tutkimuksilla ja liikennelaskennoilla seudun asukkaiden liikkumistottumuksia, ajoneuvoliikenteen suuntautumista sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää. Lahden seudun liikennetutkimuksen tutkimusalueeseen kuuluivat Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila. Continue reading Tutkimusraportti: Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Journal article: Trends of energy efficiency in Finnish road freight transport 1995–2009 and forecast to 2016

A framework for modeling and analyzing the energy efficiency of road freight transport is presented in this paper. This framework is tested by using the data from the Finnish Goods Transport by Road statistics. The data was enhanced by calculating the fuel consumption for each trip in the data. To calculate this, weight-fuel consumption functions were estimated for each Euro-class vehicles and road type. This is a new method for analyzing the energy efficiency of road freight transport and it could be applied also in other countries gathering freight transport data with continuous company surveys. Continue reading Journal article: Trends of energy efficiency in Finnish road freight transport 1995–2009 and forecast to 2016

Diplomityö: Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa

Lentoala elää murroksen aikakautta. Ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tutkimuksen tavoitteena on ollut hahmottaa Euroopan lentoalan nykyhetkeä ja toimintaympäristöä vuonna 2010 sekä luoda neljä erilaista skenaariota lentoalan ja Euroopan tulevaisuudesta vuoteen 2050. Tutkimuksessa on hyödynnetty tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, erityisesti skenaariomenetelmää. Keskeinen aineiston hankinnan lähde ovat olleet asiantuntijahaastattelut. Lisäksi työssä on tutkittu laajasti alan kirjallisuutta, lehtiä ja uutisia sekä hyödynnetty keskusteluita ja pohdintapajoja. Continue reading Diplomityö: Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa