Kategoria: 2008

Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaaminen

Täsmällisyys on yksi keskeisistä matkustajien kokemista laatutekijöistä, minkä vuoksi tutkimuksessa käsiteltävät aiheet ovat erittäin tärkeitä. Täsmällisyyden mittaaminen ja analysointi ovat perusta, jolle junaliikenteen aikataulujen pitävyyttä voidaan rakentaa, parantaa ja kehittää, mikä puolestaan lisää rautatieliikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Täsmällisyys ja sen mittaaminen ovat ajankohtaisia aika ajoin esiintyvien täsmällisyyshaasteiden vuoksi. Continue reading Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaaminen

Seminaariesitys: Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5–10 vuoden kuluttua?

Tarve hoitaa kuljetukset tehokkaasti ja ympäristöä vähemmän kuormittavasti on lisännyt isojen kuljetusketjuja hallitsevien toimijoiden kiinnostusta intermodaalikuljetusten nykyistä laajempaan ja monipuolisempaan hyödyntämiseen toiminnassaan myös Suomessa. Tämä on lähtökohtana myös Yleisen Teollisuusliiton koordinoimassa yhteistyöhankkeessa Yhdistet­tyjen kuljetusten edistäminen / KombiSuomi, jossa pyritään konkreettisesti laajentamaan yhdistettyjen kuljetusten tarjontaa ja käyttöä. Continue reading Seminaariesitys: Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5–10 vuoden kuluttua?

Tutkimusraportti: Älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksia

ITS Finlandin tulevaisuustyöskentely vuonna 2008 keskittyi älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Työskentelyssä suomalaisia älykkään liikenteen ja liiketoiminnan asiantuntijoita kuultiin internetkyselyn, haastatteluiden ja työpajojen kautta. Tavoitteena oli tunnistaa erityisen potentiaalisiksi koettuja liiketoiminta-alueita älykkään liikenteen kansainvälisillä markkinoilla. Continue reading Tutkimusraportti: Älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksia

Tutkimusraportti: Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä

Halpalentoyhtiöt ovat 2000-luvulla nousseet merkittäväksi osaksi kansainvälistä lentoliikennettä, ja niiden aseman uskotaan tulevaisuudessa edelleen vahvistuvan. Suomessa halpalentoliikenne ei kuitenkaan ole saavuttanut samanlaista asemaa kuin muualla Euroopassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen potentiaali halpalentoliikenteellä Suomessa on, ja mitä tämän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää. Continue reading Tutkimusraportti: Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä

Tutkimusraportti: Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa on usein tarpeen arvioida erilaisten toimintojen liikenteellisiä vaikutuksia. Tähän julkaisuun on koottu tietoja maankäytön ja liikenteen suunnittelun tueksi erilaisten maankäytön toimintojen – esimerkiksi asumisen, kaupan toimipaikkojen ja työpaikkojen – tuottamasta liikenteestä. Liikennetarvetta koskevia matkatuotostietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi niissä suunnitteluvaiheissa, joissa on tarpeen arvioida karkeasti erilaisten toimintojen liikenteellisiä vaikutuksia tai vertailla keskenään erilaisia sijaintikohteita. Continue reading Tutkimusraportti: Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa