Kategoria: muut artikkelit

Erikoistyö: Liikenteen hallinta massatapahtumissa

Erikoistyö käsittelee kävijämäärältään suurten tapahtumien liikenteen hallintaa. Massatapahtumat saavat suuret määrät ihmisiä liikkumaan samaan aikaan samassa paikassa. Hetkellinen liikennemäärien kasvu voi aiheuttaa muun muassa melua ja liikenneturvallisuusongelmia. Lisäksi suuret liikennemäärät saattavat ruuhkauttaa liikenneverkkoa, ja pysäköintikapasiteetti voi loppua kesken. Työssä selvitetään kirjallisuuskatsauksen avulla mitä liikenteellisiä erityispiirteitä kävijämääriltään suurilla tapahtumilla on sekä millä keinoilla liikennettä voidaan hallita massatapahtumia järjestettäessä.

Continue reading Erikoistyö: Liikenteen hallinta massatapahtumissa

Artikkeli: Ruotsissa Pohjoismaiden energiatehokkaimmat tiekuljetukset

Polttoaineen jatkuva kallistuminen ja ihmisten ympäristötietoisuus ovat pakottaneet tiekuljetusalan kiinnittämään entistä enemmän huomiota kuljetusten energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Samalla EU on asettanut myös tiekuljetusalaa koskevia tavoitteita parantaa energiatehokkuutta ja vähentää CO2-päästöjä. 2000-luvun alku on kuitenkin osoittanut, ettei Pohjoismaissa ole pystytty parantamaan merkittävästi tiekuljetusten energiatehokkuutta eikä vähentämään CO2-päästöjä. Continue reading Artikkeli: Ruotsissa Pohjoismaiden energiatehokkaimmat tiekuljetukset

Artikkeli: Voimme vaikuttaa Suomen meriliikenteen tulevaisuuteen

Suomen meriliikenne on osa globaalia ja erityisesti pohjoisen Itämeren meriliikennettä ja talouden toimintaympäristöä. Siksi merenkulun tulevaisuutta tulee tarkastella Suomea laajemmasta näkökulmasta – ulkoa sisäänpäin, toimintaympäristön ja markkinoiden kokonaiskuva hahmottaen. Huomiota on kiinnitettävä myös niihin tekijöihin, joihin ei voida vaikuttaa yksin Suomen toimilla. Skenaarioiden avulla tuleviin muutoksiin on mahdollista varautua jo ennakolta. Continue reading Artikkeli: Voimme vaikuttaa Suomen meriliikenteen tulevaisuuteen

Artikkeli: Alueiden ja liikenteen kehittämisessä tarvitaan järjestelmätason ajattelua

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys sekä sen tarkastelu logistiikan näkökulmasta edellyttää laajempien näkökulmien hallintaa. Suomessa kansallisetkaan toimintaympäristön kehitykseen liittyvät tekijät eivät ole täysin omassa hallinnassamme, vaan globaalissa pelikentässä tarvitaan ymmärrystä ja kykyä analysoida laajempia ilmiöitä ja vaikuttavia tekijöitä. Kaikki tasot ovat oleellisia. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittymisessä? Continue reading Artikkeli: Alueiden ja liikenteen kehittämisessä tarvitaan järjestelmätason ajattelua