Poimintoja toiminnasta

Uusimmat artikkelit

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on kehittämässä tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia edistääkseen ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja ympäristön kannalta vastuullista toimintatapaa. Tämä diplomityö oli osa Liikenteen tutkimuskeskus Vernen toteuttamaa kokeilututkimusta, jossa kerättiin tietoa ja palautetta vastuullisuusmallin kehittämiseksi tieliikenteen henkilökuljetusyrityksille. Diplomityön tarkoituksena oli tarkastella tieliikenteen henkilökuljetusyritysten vastuullisuuden tasoa ja selvittää vastuullisuuden edistämiskeinoja. Tutkimus koostuu kvalitatiivisesta kirjallisuusselvityksestä, lyhyestä kokeilututkimuksesta sekä kuljetusyritysten puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Tarkastelu painottui turvallisuusnäkökulmaan.

Tieliikenteen vakavista loukkaantumisista aiheutuvat kansanterveydelliset vaikutukset ja kustannukset yhteiskunnalle ovat mittavat, joten ehkäisytyötä tulisi kuolemien lisäksi kohdentaa myös erityisesti vakaviin loukkaantumisiin. Niistä ei ole ollut aiemmin kuitenkaan riittävästi tietoa saatavilla liikenneturvallisuustyöhön, sillä virallisesta tieliikenneonnettomuustilastosta loukkaantumisten vakavuustietoa ei ole ollut saatavilla ja muiden tilastojen tieto on myös ollut vajavaista. Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio huomioi vakavien loukkaantumisten vähentämisen, mutta tilastotiedon puuttumisen vuoksi lyhyen tähtäimen vähentämistavoitetta ei ole voitu asettaa kuten kuolemille ja kaikille loukkaantumisille.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävät velvoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ovat kiristyneet. Samaan aikaan huoli väestön terveydentilasta (ylipaino, vähäinen liikunta) ja liikunnan kallistumisesta kasvaa. Kävelyn ja pyöräilyn suosiminen kulkutapoina edistää kansanterveyttä, on edullista ja vähentää liikenteen tuottamia kasvihuonekaasujen päästöjä, joten siksi kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kannattaa panostaa yhteiskunnan taholta.

Erikoistyö käsittelee kävijämäärältään suurten tapahtumien liikenteen hallintaa. Massatapahtumat saavat suuret määrät ihmisiä liikkumaan samaan aikaan samassa paikassa. Hetkellinen liikennemäärien kasvu voi aiheuttaa muun muassa melua ja liikenneturvallisuusongelmia. Lisäksi suuret liikennemäärät saattavat ruuhkauttaa liikenneverkkoa, ja pysäköintikapasiteetti voi loppua kesken. Työssä selvitetään kirjallisuuskatsauksen avulla mitä liikenteellisiä erityispiirteitä kävijämääriltään suurilla tapahtumilla on sekä millä keinoilla liikennettä voidaan hallita massatapahtumia järjestettäessä.

Applikaatioähky
Blogimerkintä

Olennaisena osana digitalisaatiota ja liikenteen palveluistumista ovat mobiililaitteisiin hankittavat applikaatiot, joiden tehtävänä on olla sujuvan matkaketjun tukena ja käyttäjän oppaana. Applikaatioiden pitäisi osata etsiä reittejä, sovittaa yhteen eri kulkumuotojen aikatauluja ja hoitaa samalla lippuihin ja maksamiseen liittyvät asiat. Kuinka monta applikaatiota tarvitaan yhdelle matkalle?

Kannattaako nukkuvaa karhua herättää?
23.6.2016 Blogimerkintä

Viimeaikainen liikennesektorin ripeä muutosvauhti ja uudistushalukkuus on ollut varsinaista ampiaispesän tökkimistä, jossa perinteisiä liikennesektorin toimintamalleja – raideliikennettä, tavarakuljetuksia, joukkoliikennettä ja taksitoimintaa – ollaan puoliväkisin muokkaamassa uusiksi. Muutos ja uudistuminen ovat luonnollinen osa yhteiskuntaa ja pääsääntöisesti uudistukset vievät yhteiskuntaa parempaan suuntaan ja ovat täten toivottua kehitystä.