Poimintoja toiminnasta

Uusimmat artikkelit

Liikenneala on murroksessa Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutos, digitalisaatio ja valtiontalouden kestävyysvaje haastavat perinteiset liikenteen toimintamallit. Nykyinen tapa toimia ei ole taloudellinen, ympäristöystävällinen saati turvallinen. Päästöjen vähentämisen tavoitteet ovat sen verran isot, että nykyisillä toimenpiteillä niihin ei päästä, muistuttaa assistant professor Heikki Liimatainen. Lue lisää liikenteen uusista toimintatavoista ja tutkimustarpeista Pirkanmaan liiton tiedotuslehdestä.

Doctor of Science (Technology) Heikki Liimatainen has been designated as Assistant Professor (tenure track) at Tampere University of Technology (TUT) as from 15th February 2016. The field of professorship is transport transformation. As a professor Heikki Liimatainen will head the Transport Research Centre Verne at TUT. The aim of Transport Research Centre Verne is to promote the development of sustainable transport systems.

Tekniikan tohtori Heikki Liimatainen on valittu Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Assistant Professor (tenure track) -tehtävään 15.2.2016 alkaen. Professuurin alana on uudistuva liikenne. Professorina Heikki Liimatainen tulee johtamaan TTY:n Liikenteen tutkimuskeskus Verneä, jonka tavoitteena on edistää kestävän liikenne- ja kuljetusjärjestelmän kehittämistä.

Tässä työssä joukkoliikenteen kysynnän vaihteluita tarkastellaan Tampereen kaupunkiseudulla. Työssä tutkitaan, millä keinoin kysyntää voitaisiin levittää laajemmalle ajanjaksolle. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat koulumatkat Tampereella, joita on noin 30 prosenttia aamuruuhkapiikin matkoista.

Tämä diplomityö on osa Tekesin rahoittamaa Determinants of value and vulnerability in customer-oriented service network -tutkimushanketta, joka on toteutettu yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n sekä kuuden eri aloilla toimivan yrityksen kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä seikat tavaran tai palvelun toimittamisessa vaikuttavat asiakkaan arvokokemukseen ja miten niitä voidaan hallita osana toimitusketjun hallintaa.

Liikenteen markkinoilla on tapahtumassa monia muutoksia. Kilpailu markkinoilla vapautuu ja Suomi kytkeytyy yhä tiiviimmin globaaliin toimintaympäristöön. Digitalisaatio mahdollistaa uusia toimintatapoja. Liikenteen ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään ja sääntelyä uudistamaan.  tehdyssä tutkimuksessa on jäsennetty liikenteen markkinoita Suomessa laajasti ja kuvattu markkinoiden ja osamarkkinoiden nykytilaa. Tutkimuksessa on tarkasteltu henkilöliikenteen, tavaraliikenteen ja logistiikan, liikenneinfrastruktuurin, liikenteen kulkuneuvojen sekä käyttövoimien markkinoita.