Tutkimus

Tutkimuksen tausta

Sosiaalinen media nähdään useasti lähinnä kuluttajasektorin yrityksille soveltuvana toimintatapana, varsinkin käyttäjälähtöisestä tuotekehityksestä ja asiakasrajapintaan liittyvästä kommunikaatiosta puhuttaessa, mutta ei niinkään B-toB- yrityksille soveltuvana. Hankkeeseen tehdyn esiselvityksen perusteella voidaan kuitenkin perustella, että sosiaalisella medialla voi olla hyvinkin vahva rooli ja merkitys B-to-B- sektorin yrityksille innovaatioprosessin näkökulmasta. Sitä voidaan hyödyntää etenkin yritysten tuotetiedonhallinnassa, virtuaalisissa tuotekehitystiimeissä ja virtuaalisissa projektiympäristöissä.

Hankkeen tutkimusongelmat ja tavoitteet liittyvät esiselvityksen pohjalta tehtyihin havaintoihin ja ne on muodostettu niin, että hankkeen avulla voidaan tuottaa mahdollisimman paljon uutta ja yrityksille nopeasti sovellettavaa tietoa.

Tutkimusongelma

Hankeen tutkimusongelmat on puettu seuraavien päätutkimuskysymysten muotoon:

1.   Miten asiakas- ja käyttäjäyhteisöt rakentuvat business-to-business kontekstissa, millaisia motivaatiotekijöitä niihin liittyy, ja miten niiden syntymistä voidaan tukea?

2.   Miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää asiakas- ja käyttäjäymmärryksen luomisessa business-to-business –kontekstissa innovaatioprosessin eri vaiheissa?

3.   Mitkä ovat sosiaalisen median tämänhetkisiä parhaita käytäntöjä ym. aihealueella, ja kuinka niitä voidaan hyödyntää suomalaisissa yrityksissä

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tutkia ja pilotoida sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia asiakasymmärryksen luomisessa innovaatioprosessissa asiakasrajapinnassa. Hankkeen tavoitteena on lisäksi parantaa suomalaisten suurten ja pk-yritysten käyttäjälähtöisyyttä ja innovaatiotyötä. Näin ollen tutkimus parantaa suomalaisten organisaatioiden valmiuksia hyödyntää avoimen innovaation mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.