3/2015

Myös työturvallisuutta pitää johtaa

Sari Tappura

 
Sari Tappura työskentelee tutkijana turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu
-tutkimusryhmässä teollisuustalouden laitoksella. Hän tutkii ja opettaa työterveyden ja työturvallisuuden johtamista.
 

Hyvä työturvallisuuden johtaminen on tutkija Sari Tappuran lempiaihe. Hän on kesällä jättänyt aihetta käsittelevän väitöskirjansa käsikirjoituksen esitarkastukseen. Millaista hyvä työturvallisuuden johtaminen sitten on?

Diplomi-insinöörinä Sari Tappura tarkastelee työterveyden ja työturvallisuuden johtamista osana esimiehen roolia ja osaamista, ei niinkään persoonaa. Hän näkee työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen yhtenä johtamisen kompetenssialueena, joka on osa esimiesten rekrytointia, perehdyttämistä sekä osaamisen arviointia ja kehittämistä. Tappura korostaa, että työterveyden ja työturvallisuuden johtamista ei ole tarpeen kehittää irrallaan muusta johtamisesta, vaan huomioida, että henkilöstön fyysisen ja henkisen terveyden näkökulma on mukana arkijohtamisessa.

– Paremmalla johtamisella voidaan saada positiivisia vaikutuksia sekä tuloksellisuuteen että työterveyteen ja -turvallisuuteen, tiivistää Sari Tappura.

Haasteita esimiestyön arjessa

Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä riskejä asiantuntijatyössä:

 • kiireeseen ja työpaineisiin liittyvä kuormittuminen
 • elämäntilanteeseen liittyvä kuormittuminen
 • ikääntyminen, ruuhkavuodet, henkilökohtaiset ongelmat
 • näyttöpäätetyöhön ja staattisiin työasentoihin liittyvä kuormittuminen
 • sisäilmaongelmat
 • työliikenne
 • alkoholin ongelmakäyttö.
 

Esimies kohtaa työssään jatkuvasti työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä haasteita. Esimieheltä vaaditaan jatkuvaa tehtävien priorisointia ja työkuormituksen arviointia. Henkilösuhteet voivat aiheuttaa ristiriitoja. Joskus työkäyttäytyminen voi olla epäasiallista. Esimiehen pitäisi seurata, tukea ja puuttua, mutta hän ei saa aina tietoa sairauspoissaoloista tai työkyvyn heikkenemisestä.

– Esimiesten työkuorma ja vastuu on usein valtava. Missioni on tukea esimiehiä työterveyden ja työturvallisuuden johtamisessa, jotta esimiehet saisivat välineitä myös oman työkuormansa helpottamiseksi.

Tukea omalta esimieheltä ja työnantajalta

Esimiehen ensisijainen tuki työterveyden ja työturvallisuuden johtamisessa on oma esimies. Tukea voi saada myös muilta esimiehiltä ja esimerkiksi oman yksikön johtoryhmältä. Ongelmatilanteissa tukea antavat myös henkilöstö- ja työsuojelupäälliköt sekä työterveyshuolto. Tukea voi saada myös omilta alaisilta, kollegoilta muissa organisaatioissa sekä puolisolta ja ystäviltä.

– Asiantuntijaorganisaatiossa korostuu muodollinen tai epämuodollinen vertaisryhmä, johon esimiehet kokevat kuuluvansa. Siinä voidaan tarvittaessa purkaa kokemuksia ja saada näkökulmia hankaliin asioihin.

Tärkeää olisi varmistaa, että organisaatiossa on yhtenäiset käytännöt työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen tueksi. Näitä ovat esimerkiksi vastuiden määrittely, esimieskoulutus, etätyökäytäntö, varhaisen tuen malli, yksikköpalaverit ja kehittämispäivät.

Johdatko jämäkästi ja kannustaen?

Hyvä työterveyden ja työturvallisuuden johtaja on

 • avoin ja helposti lähestyttävä
 • auttava ja tukeva
 • arvostava ja välittävä
 • esimerkkiä näyttävä
 • keskusteleva. 
 

Esimies voi johtaa monella tyylillä. Jämäkkä johtamistapa korostuu riskialttiissa työympäristössä. Esimies vaatii määriteltyä toiminnan tasoa ohjeiden mukaan. Esimies seuraa tekemistä aktiivisesti ja ennakoivasti. Hän seuraa työtapojen turvallisuutta, antaa palautetta, puuttuu turvattomiin työtapoihin ja antaa tarvittaessa sanktioita.

Kannustava johtamistapa sitouttaa työntekijöitä osallistumaan turvallisuustyöhön. Johtaminen on mentoroivaa ja opastavaa. Esimies on esikuva, joka rakentaa luottamusta ja kunnioitusta omalla toiminnallaan. Työpaikalla vallitsee välittämisen kulttuuri.

– Tutkimusten mukaan asiantuntijaorganisaatiossa pidetään tärkeänä arvostavaa ja välittävää johtamistapaa, jossa puhutaan kauniisti ihmisistä, ollaan ystävällisiä ja kohteliaita toisille. Siis ihan asiallisen työkäyttäytymisen perusasioita.

Sari Tappura muistuttaa palautteen ja kannustuksen merkityksestä hyvän ilmapiirin luomisessa. Sanallinen tunnustus on tarpeen, ja se on edullista.

TTY:n kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa moni voi kokea joutuneensa esimiestehtävään pakosta tai sattumalta. Tappura kuitenkin muistuttaa, että esimiehen rooli on yksi työtehtävä, josta saadaan palkkaa. Organisaatioissa pitäisi tukea esimiehiä myös työterveyden ja työturvallisuuden johtamisessa. Esimerkiksi esimieskoulutusta esimiehen vastuista, hyvästä johtamistavasta ja organisaation käytännöistä tulisi edellyttää kaikilta esimiehiltä.

TTY:n asiantuntemus esillä työsuojelupäivillä

Työsuojelupäivät

 

Työsuojelupäivillä oli osallistujia 14 organisaatiosta.

 

Sari Tappura luennoi työturvallisuuden johtamisesta yliopistojen vuosittaisilla työsuojelupäivillä, jotka pidettiin TTY:llä 20.–21.8.2015. Päivien luennoitsijoista oli suuri osa TTY:n omia asiantuntijoita. Jouni Kivistö-Rahnasto puhui riskienhallinnasta pintaa syvemmältä, Leena Korpinen sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista, Toni Hyytinen työnantajan roolista vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä ja Jari Paranko työturvallisuuden kannattavuusvaikutusten mittaamisesta.

– TTY:n vahvuus työturvallisuuden edistäjänä tulee 40-vuotiaasta, alun perin työsuojelutekniikan laitoksena alkaneesta, turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksiköstä. Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu on valmistuneiden määrän perusteella Suomen merkittävin turvallisuuden ylintä opetusta antava yksikkö. Olennainen osa toimintaa on tutkimustyö sekä turvallisuustiedon tuottaminen ja levittäminen, kertoo TTY:n työsuojelupäällikkö Markku Leppänen.

Yliopistojen työsuojelupäivät järjestettiin 31. kerran. Päiville osallistui 75 henkilöä 14 eri yliopistosta tai yliopistojen toimintaan oleellisesti liittyvästä organisaatiosta.

 

Teksti: Sara Riihimäki
Kuvat: Sara Riihimäki ja Arto Jalonen

 
Kerro kaverille
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
3/2015
Kerro kerro sensorein, ken on meistä tervein?
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
3/2015
Ylevän hykerryttävä juhlakantaatti sai ensiesityksensä
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
3/2015
Avajaisviikko Tampereen valoista Kampusfestiin
Mitä digitaalinen jalanjälkesi paljastaa terveydestäsi?
Mitä digitaalinen jalanjälkesi paljastaa terveydestäsi?
3/2015
Mitä digitaalinen jalanjälkesi paljastaa terveydestäsi?
Tampere3 - tekemistä vaille valmis
Tampere3 - tekemistä vaille valmis
3/2015
Tampere3 - tekemistä vaille valmis
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
3/2015
Autolla Nepaliin ja muut toteutuneet unelmat
Tiedon jakaminen innostaa kemian opettajaa
Tiedon jakaminen innostaa kemian opettajaa
3/2015
Tiedon jakaminen innostaa kemian opettajaa
Paita mittaa sydämen toimintaa
Paita mittaa sydämen toimintaa
3/2015
Paita mittaa sydämen toimintaa
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta
3/2015
TTY:n historiateos kertoo käytännön ja teorian erottamattomasta liitosta

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi