RAK-51002 Rakentamisen tuotantotekniikka, 5 op
Construction Technology

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon. Se toteutetaan lukuvuonna 2019-2020.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Kalle Kähkönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-51002 2018-01 - Kalle Kähkönen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee tavanomaisen rakennustyömaan rakentamisvaiheet sekä niihin kuuluvat tuotantomenetelmät - osaa käyttää alan yleisiä työn suunnittelutiedostoja ja laatia niiden perusteella työmaata koskevia tuotantosuunnitelmia - osaa mitoittaa ja valita työvaiheisiin sopivat tuotantomenetelmät ja rakennuskoneet tuottavuus- ja työturvallisuusnäkökohdat huomioiden

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työmaan perustaminen ja ylläpito  Rakennushankkeen johtaminen  Työnjohtajan tehtävät 
2. Rakennushankkeen tuotantomenetelmät  Laadunhallinta  Tuotanto- ja työmenetelmien kehittäminen 
3. Työlajien työmenetelmät     
4. Rakennuskoneet ja -kalusto     
5. Tuotantotiedostojen käyttö     
6. Työturvallisuus     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018