RAK-32201 Betonitekniikka, 5 op
Concrete Technology

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon. Se toteutetaan lukuvuonna 2019-2020.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Anssi Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-32201 2018-01 - Anssi Laaksonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee betonin osa-aineet ja niiden ominaisuudet - tietää betonimassan ja kovettuneen betonin tärkeimmät ominaisuudet, sekä niihin vaikuttavat tekijät - osaa suunnitella betonin koostumuksen erityyppisiin tarkoituksiin ja tehdä saatuun koostumukseen tarvittavat korjaukset. - hallitsee betonirakenteiden säilyvyyssuunnittelun perusteet ja tuntee betonitekniikan yleisen laatujärjestelmän, sekä kelpoisuuden osoittamismenetelmät - tuntee erilaiset betonilaadut, sekä betonointimenetelmät ja ymmärtää betonityön ainutkertaisuuden eri olosuhteissa Opintojakson kokeellisten laboratorio-osuuksien perusteella opiskelija ymmärtää betonin lujuudenkehityksen, sekä laadun ja olosuhteiden korrelaation.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Betonin osa-aineet ja niiden vaikutukset betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuuksiin.     
2. Betonimassan ominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä betonimassan luokitukset.  Betonoinnin ja betonointitavan asettamat vaatimukset betonimassalle.   
3. Kovettumisvaiheessa olevan betonin ja kovettuneen betonin ominaisuuksien tuntemus. Kovettuneen betonin perusominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä betonin luokittelun hallinta. Betonin säilyvyyssuunnittelun perusteet ja betonin ominaisuuksien osoittamismenetelmien hallinta.  Betonin kovettumisen laskennallinen hallinta.   
4. Betonin suhteittaminen ja eri tekijöiden vaikutus betonin suhteittamiseen.  Erityisominaisuuksien ottaminen huomioon betonin suhteittamisesa.   
5. Betonin jälkihoito, talvibetonointiin liittyvät erityistoimenpiteet ja erityisbetonointimenetelmät.     
6. Normaali-ja yliraudoitetun teräsbetonipalkin käyttäytyminen kuormitettaessa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kokonaisarvosana muodostuu tentistä ja harjoitustyöstä painottuen tenttivastaukseen. Harjoitustyössä esitettyjen vapaaehtoisten lisätehtävien avulla voidaan arvosanaa korottaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018