RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Structural Engineering

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon. Se toteutetaan lukuvuonna 2019-2020.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Olli Kerokoski

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31101 2018-01 - Olli Kerokoski

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tietää rakenteiden yleiset suunnitteluperusteet ja keskeisten runkomateriaalien lujuustekniset ominaisuudet - tietää eri runkomateriaaleista rakennettavat erityyppisten rakennusten runkorakenteet, sokkelit ja perustukset ja rakennuksiin kohdistuvat kuormitukset ja kuormitusyhdistelyn - ymmärtää kokonaisstabiliteetin tarpeen ja jäykistyksen periaatteet - osaa mitoittaa yksinkertaisimmat betoni-, puu- ja teräspalkit taivutukselle ja leikkaukselle murtorajatilassa - osaa nurjahdusmitoituksen perusteet - ymmärtää murtumistarkastelun ja käyttörajatilatarkastelun erot - tuntee rakenteiden suunnittelussa käytettävät piirustusmerkinnät ja osaa piirtää piirustuksia cad-painotteisesti

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yleistietoa rakennesuunnittelun tavoitteista ja sisällöstä. Rakenteiden varmuusajattelun perusteet. Talonrakentamisen piirustusmerkinnät.  Rakennesuunnittelua koskevat määräykset ja normit.   
2. Yleisten runko- ja rakennetyyppien esittely.     
3. Tavalliset talorakenteiden kuormitukset.  Kuormitusten yksityiskohtaisempi määrittäminen.   Määräävien kuormitustapausten määrittely.  
4. Teräsbetonirakenteen toimintaperiaate kuormituksen alaisena ja mitoitusperusteet. Taivutetun poikkileikkauksen mitoitus ja analyysi (palkki, laatta). Mitoitus leikkausvoimalle (palkki). Puristetun rakenteen toimintaperiaate (pilari, seinä).   Betonin ja raudoitusteräksen mekaanisia ominaisuuksia.   Perusanturan mitoitus 
5. Puurakenteen mitoituksen perusteet. Taivutetun poikkileikkauksen mitoitus ja analyysi. Mitoitus leikkausvoimalle. Puristetun puurakenteen mitoitus.   Puun ominaisuuksia. Puutuotteita.   Puurakenteiden liitosten mitoitusperusteet. 
6. Teräsrakenteen mitoituksen perusteet. Teräspalkin mitoitus taivutukselle ja leikkaukselle. Puristetun teräsrakenteen toimintaperiaate.   Teräksen ominaisuuksia. Terästuotteita.    
7. Muuratun rakenteen suunnitteluperiaatteita.   Muuratun rakenteen rakenne- ja liitosesimerkkejä.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentissä ja harjoituksissa mitataan opiskelijan tietämystä rakenneratkaisuista, kykyä luoda rakennemalli ja määrittää rakenteelle tuleva kuormitus sekä kykyä yksinkertaisten rakenneosien mitoittamiseen ja piirtämiseen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31011 Lujuusoppi Pakollinen    
RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Vaihtoehto esitiedolle RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet (5 op) on RAK-31000 Statiikka (4 op).

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018