RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet, 5 op
Introduction to Statics and Dynamics

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon.

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia, Sami Pajunen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31040 2018-01 3 - 4 Sami Pajunen
Kaksi harjoitustyötä sekä kaksi välikoetta tai tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee mekaniikan peruslait ja peruskäsitteet - osaa koota mielivaltaisen voimasysteemin mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon sekä osaa ratkaista partikkelin ja jäykän kappaleen staattisesti määrättyjä tasapainotehtäviä - osaa määrittää staattisesti määrätyn sauva- ja palkkirakenteen sisäiset rasitukset - tuntee jäykän kappaleen geometrisen liikeopin (kinematiikan) liikesuureet eri koordinaatistoja käyttämällä - tuntee fysikaalisen liikeopin (kinetiikan) peruskäsitteet ja peruslait - osaa soveltaa jäykän kappaleen liikeyhtälöitä tasodynamiikan ongelmiin - tuntee yhden vapausasteen värähtelyn peruskäsitteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Voima, momentti ja voimasysteemin redusointi  Kappaleen massakeskiön määrittäminen   
2. Jäykän kappaleen tasapainoyhtälöiden muodostaminen ja ratkaiseminen     
3. Palkin rasitusten määrittäminen  Ristikon sauvavoimien määrittäminen    
4. Partikkelin ja jäykän kappaleen liike  Käyräviivainen liike  Relatiivinen liike 
5. Partikkelisysteemin ja jäykän kappaleen liikeyhtälöiden muodostaminen ja ratkaiseminen  Ominaisvärähtely  Vaimeneva värähtely 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Dynamiikka   Salmi, Tapio & Virtanen, Simo   978-952-9835-63-9       Kyllä   
Kirja   Statiikka   Salmi, Tapio   952-9835-60-4       Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 07.01.2019