RAK-31011 Lujuusoppi, 5 op
Strength of Materials

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon. Se toteutetaan lukuvuonna 2019-2020.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia, Aatu Rundgren

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31011 2018-01 - Reijo Kouhia
Aatu Rundgren

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee lujuusopin tärkeimmät peruskäsitteet ja yksinkertaisten perusrakennetapausten, kuten veto- ja puristussauvojen, vääntösauvojen, suorien palkkien ja nurjahdussauvojen mitoituksen ja analyysin perusteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lujuusopin peruskäsitteet. Lineaarisesti kimmoisen materiaalin jännitys-venymäyhteys.   Mitoituksen perusteet sallituille jännityksille normeja ja standardeja käyttämällä.   Epälineaariset materiaalimallit  
2. Suoran sauvan keskeinen veto- tai puristus. Suoran palkin taivutus päätasossaan.   Puhdas leikkaus ja leikkaustehtävien normien mukainen mitoitus. Palkin laskeminen jäykkyysmenetelmällä.    
3. Ympyräsylinterisauvan (akselin) vääntö. Ohutseinäisen ontelosauvan vääntö. Suoran sauvan Eulerin nurjahdusteoria.   Mitoitus nurjahdukselle standardin SFS 3200 ja Eurocode 3 mukaan.    
4. Jännitystilan yleinen käsittely. Kolmiulotteisen ongelman pääjännitysten laskeminen.   Eri lujuushypoteesien mukaisten vertailujännitysten laskenta.   Muodonmuutostilan yleinen käsittely  

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana muodostuu välikokeiden (tai tentin) pisteistä sekä harjoitustöistä saatavista lisäpisteistä. Arvosanaa 3 vastaa ydinaineksen hyvä osaaminen, arvosanaan 4 vaaditaan ydinaineksen hyvä osaaminen sekä täydentävän tietämyksen osittainen omaksuminen. Arvosana 5 vastaa ydinaineksen kiitettävää ja täydentävien tietojen hyvää osaamista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018