RAK-22211 Maaperägeologia, 5 op
Engineering Geology of Soils

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon. Sitä ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Pirjo Kuula

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-22211 2018-01 - Pirjo Kuula

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija. - tunnistaa suomalaiset maalajimuodostumat, osaa selittää niiden syntymisen ja kuvailla niistä saatavat materiaalit - osaa vertailla maalajien syntyolosuhteita ja niiden vaikutusta maalajien ominaisuuksiin - osaa myös selittää veden liikkeet maaperässä - osaa tulkita kartta-aineistosta ja maastohavaintojen perusteella sekä maalajien että pohjaveden esiintymistä - osaa myös selittää geologian vaikutuksen maankäytön suunnitteluun.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Maaperäkartat ja niiden mukaiset maalajiluokitukset; Maaperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät ja kartta-aineisto  Maastohavaintojen tekeminen ja niiden perusteella tehtävä maalaji- ja muodostuma-arviointi.   
2. Suomen maaperän synty, hieno- ja karkearakeiset sekä moreenimaalajit, niiden maarakennustekniset ominaisuudet   Maalajien jalostus   
3. Hienorakeisten maalajien fysikaaliset ominaisuudet ja käyttö rakentamisen eri sektoreilla      
4. Veden liike maaperässä; vedenläpäisevyys ja kapillaarisuus     
5. Geologia maankäytön suunnittelussa     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

60 % Oppimistehtävät 40 % Harjoitukset ja harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-21000 Maa- ja pohjarakennustekniikan perusteet Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018