RAK-22210 Maaperägeologia, 4 op
Engineering Geology of Soils

Vastuuhenkilö

Pirjo Kuula

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-22210 2018-01 1 - 2 Pirjo Kuula
Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomalaiset maalajimuodostumat, osaa selittää niiden syntymisen ja kuvailla niistä saatavat materiaalit. Opiskelija osaa vertailla maalajien syntyolosuhteita ja niiden vaikutusta maalajien ominaisuuksiin. Hän osaa myös selittää veden liikkeet maaperässä sekä osaa tulkita kartta-aineistosta ja maastohavaintojen perusteella sekä maalajien että pohjaveden esiintymistä. Opiskelija osaa myös selittää geologian vaikutuksen maankäytön suunnitteluun.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Maaperäkartat ja niiden mukaiset maalajiluokitukset; Maaperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät ja kartta-aineisto  Maastohavaintojen tekeminen ja niiden perusteella tehtävä maalaji- ja muodostuma-arviointi.   
2. Suomen maaperän synty, hieno- ja karkearakeiset sekä moreenimaalajit, niiden maarakennustekniset ominaisuudet   Maalajien jalostus   
3. Hienorakeisten maalajien fysikaaliset ominaisuudet ja käyttö rakentamisen eri sektoreilla      
4. Veden liike maaperässä; vedenläpäisevyys ja kapillaarisuus     
5. Geologia maankäytön suunnittelussa     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

60 % Oppimistehtävät 40 % Harjoitukset ja harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   A Geology for Engineers   Blyth ; Freitas   0-7131-2882-8       Ei   
Kirja   Geology and Engineering   Legget ; Hatheway         Ei   
Kirja   Käytännön maaperägeologia   Salonen, V-P.   951-29-2247-9     poislukien sivut 181-224 ja 230-234   Kyllä   
Luentokalvot   Luentoaineisto ja luennolla jaettu materiaali         Luentokalvot jaetaan opintojakson toteutuskerran moodle-sivujen kautta   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Maaperäkartan käyttöopas   Haavisto-Hyvärinen; Kutvonen         Kyllä   
Verkkokirja   Clays   Meunier, A.   3-540-21667-7     Soveltuvin osin, sivut 61-106 ja 191-294   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-21000 Maa- ja pohjarakennustekniikan perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-22210 Maaperägeologia, 4 op RAK-22211 Maaperägeologia, 5 op  
RAK-22210 Maaperägeologia, 4 op MPR-4101 Maaperägeologia, 4 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018