RAK-21200 Yhdyskuntatekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Municipal Engineering

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy syksyllä 2018 aloittavien rakennustekniikan opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon. Opintojakso toteutetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2019-2020.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Harri Rauhamäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-21200 2018-01 - Harri Rauhamäki

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa kuvata yhdyskuntatekniikan merkityksen kansalaisille ja yhteiskunnalle, yhdyskuntien infrastruktuurin ja järjestelmien toimintaympäristön sekä sen kehitykseen ja kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä - osaa kuvata yhdyskuntatekniikan kannalta keskeiset toiminnot ja järjestelmät, yhdyskuntatekniset järjestelmät osana rakennettua ympäristöä, yhdyskuntateknisiin järjestelmiin liittyvät toimijat ja näiden roolit sekä järjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät keskeiset periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet - osaa kuvata liikkumis- ja kuljetustarpeiden, liikennejärjestelmän ja sen eri liikennemuotojen, kulkutapojen ja kuljetusmuotojen muodostaman kokonaisuuden sekä liikennejärjestelmän suunnittelun perusteet - osaa kuvata väyläinfrastruktuurin rakenteisiin, hallinnointiin, lainsäädäntöön, väylähierarkiaan ja suunnittelujärjestelmään liittyvät perusasiat - osaa selittää katujen roolin eri kulkumuotojen ja erilaisten toimintojen monikäyttötilana sekä vesihuolto-, energia- ja tietoliikenneverkostojen sijoituspaikkana - osaa kuvata vesihuollon keskeiset käsitteet ja periaatteet, eri järjestelmätasot ja niiden kytkennät toisiinsa sekä vesihuoltopalveluiden järjestämis- ja toteutusvastuut ja erityispiirteet - tunnistaa, millaisissa tehtävissä yhdyskuntatekniikan ja sen osa-alueiden asiantuntemusta tarvitaan ja millaisissa tehtävissä ja rooleissa alalla työskennellään

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yhdyskuntatekniikka - yhdyskuntatekniset järjestelmät osana rakennettua ympäristöä - yhdyskuntatekniikan merkitys, turvallisuus ja taloudelliset vaikutukset kansalaisille ja yhteiskunnalle - yhdyskuntatekniikkaan vaikuttavat yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristötavoitteet; yhdyskuntarakentaminen ja kestävä kehitys - yhdyskuntatekniikkaan liittyvät toimijat ja toimijoiden roolit - yhdyskuntatekniikan yhteydet maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen - yhdyskuntateknisten järjestelmien ominaispiirteet, rakentamisen ja ylläpidon periaatteet, menneisyydet ja tulevaisuudet - ikääntyvän infrastruktuurin haasteet: korjausvelka, ylläpitoresurssien niukkuus ja elinkaaren hallinta - yhdyskuntatekniikkaan liittyvät keskeiset työtehtävät ja näkymät tulevan diplomi-insinöörin näkökulmasta  yhdyskuntien teknisten järjestelmien riskit ja riskienhallinta; kriittisen infrastruktuurin merkitys, hallinta ja resilienssi (sopeutumiskyky, kyky palautua ja toimia poikkeustilanteissa)   
2. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät - matkustus- ja kuljetustarpeet, henkilö- ja tavaraliikenteen kysyntä ja tarjonta - liikenteen ja kuljetusten merkitys yhteiskunnassa - liikennejärjestelmään ja väylätekniikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja termit - liikennejärjestelmä ja eri liikennemuodot, kulkutavat ja kuljetusmuodot osana liikennejärjestelmää - kestävä ja turvallinen liikenne- ja kuljetusjärjestelmä; liikenteen keskeisimmät ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset, näihin liittyvät tavoitteet ja vaikutuskeinot - liikennejärjestelmän suunnittelun ja kehittämisen perusteet, tavoitteet ja kehittämiseen osallistuvat eri toimijat ja näiden roolit - liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteydet, yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen merkitys liikennejärjestelmän kannalta ja liikennejärjestelmän merkitys yhdyskuntasuunnittelun kannalta - liikenne- ja kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet     
3. Liikenneinfrastruktuuri - liikenneinfrastruktuurin rakentamisen toimintaympäristö, toimijat ja sidosryhmät ja lainsäädäntö - väylien, satamien ja lentoasemien hallinnointi ja suunnitteluperusteet - teiden, katujen ja rautateiden poikkileikkaus ja rakenneratkaisut - väylähierarkia ja väylägeometrian keskeiset käsitteet - maanteiden ja katujen kunnossapidon perusteet: talvi- ja kesähoito sekä ylläpito luokituksineen - katujen ominaispiirteet ja toimiminen erilaisten toimintojen monikäyttötilana (liikkuminen eri kulkutavoilla, pysäköinti, jne.) sekä laite- ja varusteinfra kadun alla ja päällä      
4. Vesihuoltojärjestelmien ja -palveluiden periaatteet, käsitteet ja erityispiirteet - vedenkäyttömuotojen prioriteetit - vesihuollon arvo ja merkitys yhteiskunnassa - vesihuoltojärjestelmien kokonaisuus (talousvesi, jätevesi, hulevesi) - vesihuoltojärjestelmien neljä eri tasoa ja näiden liittyminen toisiinsa - veden kierto yhdyskunnissa - vesihuollon instituutiot ja sidosryhmät - vesihuollon strategisen omaisuuden hallinta - asiakaslähtöinen vesihuolto, vesihuollon johtaminen ja kehittäminen sekä tulevaisuuden haasteet - Suomen vesihuolto kansainvälisessä kontekstissa      
5. Kierrätys ja jätehuolto - jätehuoltolainsäädäntö, jätelain etusijajärjestys - keskeiset käsitteet (uudelleenkäyttö, kierrätys, hyödyntäminen, jäteluokat, vaarallinen jäte) - rakennusjätteet, materiaalitehokkuus - kiertotalous - jätteen lajittelu, keräys ja kuljetus - jätteen käsittelytekniikat, jätteidenkäsittelykeskukset, loppusijoitus Energia- ja tietoverkot - keskeisimmät energia- ja tietoverkot yhteiskunnan, rakennetun ympäristön ja yhdyskuntatekniikan näkökulmasta, verkkojen hallinnointi ja ylläpito (valtakunnalliset verkostot, maakaapelit ja kaukolämpöverkosto, kaasulinjat, jne.)     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 25.09.2018