RAK-21100 Pohjarakentamisen perusteet, 5 op
Introduction to Foundation Engineering

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon. Se toteutetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2019-2020.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Tim Länsivaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-21100 2018-01 - Tim Länsivaara

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tietää rakennuksen erilaiset perustamistavat: maan- ja kallion varaan perustaminen sekä paaluille perustaminen - tietää valintakriteerit, joiden perusteella tavanomaisen rakennuksen perustamistapa valitaan - osaa mitoittaa tavanomaisen rakennuksen maanvaraisen perustuksen eurokoodien mukaisesti - tietää mitä kuivatus- ja routasuojaustoimenpiteitä perustusrakenteissa tarvitaan ja miten radon torjutaan - tuntee talon maa- ja pohjarakenteisiin liittyvät laatukriteerit ja osaa tiivistystöihin liittyvät periaatteet - tuntee yleisimmät paalutyypit, niiden käyttökohteet, asentamistavat, mitoitusperiaatteet ja koestusmenetelmät. osaa tunnistaa kaivantotöihin liittyvät riskit ja tietää miten riskejä hallitaan - tuntee erilaiset kaivantotyypit - tuntee yleisimmät pohjanvahvistusmenetelmät.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018