RAK-21001 Geotekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Geotechnical Engineering

Lisätiedot

Opintojakso sisältyy syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon. Se toteutetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2019-2020.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Maria Penttilä, Pirjo Kuula, Minna Leppänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-21001 2018-01 - Pirjo Kuula
Minna Leppänen
Maria Penttilä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - kuvata maa- ja kallioperän rakenteiden yleispiirteitä rakentamisen näkökulmasta - tunnistaa yleisimmät suomalaiset mineraalit ja kivilajit ja näiden käyttökohteet rakentamisessa - osaa selittää pohjaveden esiintymismuodot - tietää maalajiluokitukset ja osaa käyttää niitä suomalaisten maalajien nimeämiseen ja tunnistamiseen - tietää rakennustekniikan kannalta maalajien keskeisimmät ominaisuudet sekä ilmiöt, kuten routa ja routiminen - osaa selittää maan koostumuksen (rakeet, ilma, vesi) ja laskea näiden välisiä riippuvuussuhteita - osaa selittää avoimen ja suljetun tilan käsitteet ja mistä maan lujuus muodostuu - osaa selittää kokonaisjännityksen ja tehokkaan jännityksen sekä laskea geostaattisia jännityksiä - osaa käyttää avoimia paikkatietoaineistoja ja osaa tulkita pohjatutkimusasiakirjoja ja suunnitelmien maaperätietoja - osaa tehdä ja raportoida yleisimpiä laboratoriotestejä ja tuntee yleisimmät kenttätutkimusmenetelmät ja tietää, miksi ko. tutkimuksia tarvitaan

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Maa- ja kivilajien synty. Suomen maa- ja kallioperän synty, rakenne ja koostumus  Geologiset prosessit   
2. Kivilajien ja mineraalien tunnistus ja nimeäminen  Kalliorakentaminen   
3. Maalajien tunnistus ja nimeäminen sekä raekokojakautuman määritys ja tulkinta  Maa-aineisten tavanomaisten käyttökohteiden vaatimukset.   
4. Yleisimmät geoteknilliset kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmät.  Pohja- ja laboratoriotutkimustulosten raportointi, tulkinta ja soveltaminen.   
5. Maan fysikaaliset, rakenteelliset ja hydrauliset ominaisuudet ja routivuus      
6. Geostaattiset jännitykset. Avoimen ja suljetun tilan käsitteet.     
7. Alan terminologia.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojaksoon sisältyvät laboratorio-, kenttä- ja laskuharjoitukset sekä kivilaji- ja maalajiharjoitukset ovat pakollisia. Niiden ja pakollisten palautettavien harjoitustehtävien perusteella voi saada arvosanan 1...5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kuula Pirjo, 17.05.2019