RAK-21000 Maa- ja pohjarakennustekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Geotechnical Engineering

Vastuuhenkilö

Pauli Kolisoja, Pirjo Kuula

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-21000 2018-01 1 - 2 Pirjo Kuula
Minna Leppänen
Maria Penttilä
Hyväksytysti suoritetut osasuoritukset (sis.oppimistehtäviä sekä Moodle- ja Exam-tenttejä) sekä pakolliset viikkoharjoitukset (laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset , maalaji/kivilajiharjoitukset, kenttäharjoitukset). Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata Suomen maa- ja kallioperän rakennetta ja yleispiirteitä rakentamisen näkökulmasta tunnistaa yleisimmät suomalaiset maalajit, mineraalit ja kivilajit ja kuvata niiden tunnistamismenetelmät kuvata yleisimmät maa- ja kallioperän ominaisuuksien tutkimisessa käytettävät maasto- ja laboratoriomenetelmät ja tuntee yksinkertaisen pohjatutkimusohjelman selittää maalajiluokitukset, määrittää tuloksista rakeisuuskäyrän ja nimetä maalajit sen perusteella selittää, miten kivi- ja maa-aineksen ominaisuudet vaikuttavat niiden käyttötarkoituksiin kuvata, miten maa-aines muodostuu toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevista partikkeleista ja näiden välisissä huokostiloissa olevasta vedestä ja ilmasta, ja laskea niiden välisiä riippuvuussuhteita ja maan tilan kuvaamisessa käytettäviä suureita selittää kokonaisjännityksen ja tehokkaan jännityksen sekä laskea geostaattisia jännityksiä selittää avoimen ja suljetun tilan käsitteet sekä mistä maan lujuus muodostuu luetella maan routimisen edellytykset ja tuntee routalinssien syntymekanismin perusperiaatteen raportoida laboratoriokokeiden tuloksia ja kuvata missä tuloksia käytetään ja miten ne vaikuttavat tutkittujen materiaalien käyttöön

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Maa- ja kivilajien synty. Suomen maa- ja kallioperän synty, rakenne ja koostumus  Geologiset prosessit   
2. Kivilajien ja mineraalien tunnistus ja nimeäminen  Kalliorakentaminen   
3. Maalajien tunnistus ja nimeäminen sekä raekokojakautuman määritys ja tulkinta  Maa-aineisten tavanomaisten käyttökohteiden vaatimukset.   
4. Yleisimmät geoteknilliset kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmät.  Pohja- ja laboratoriotutkimustulosten raportointi, tulkinta ja soveltaminen.   
5. Maan fysikaaliset, rakenteelliset ja hydrauliset ominaisuudet ja routivuus      
6. Geostaattiset jännitykset. Avoimen ja suljetun tilan käsitteet.     
7. Alan terminologia.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojaksoon sisältyvät laboratorio-, kenttä- ja laskuharjoitukset sekä kivilaji- ja maalajiharjoitukset ovat pakollisia. Niiden ja pakollisten palautettavien harjoitustehtävien perusteella voi saada arvosanan 1...5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Geotekniikan perusteet   Jääskeläinen, R.         Kyllä   
Kirja   Geotekniikka   Rantamäki M., Jääskeläinen, R., Tammirinne, M.       Otatieto nro 464   Kyllä   
Kirja   Tulivuorista jääkausiin   Taipale, K. Saarnisto, M.         Ei   
Luentokalvot   Luennot ja luennolla jaettu ja ilmoitettu oppimateriaali           Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-21000 Maa- ja pohjarakennustekniikan perusteet, 5 op RAK-21001 Geotekniikan perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018