BMT-61110 Ihmisen fysiologia, 5 op
Human Physiology

Lisätiedot

BMT-61100 on vaihtoehtoinen opintojakson BMT-61106 kanssa.
Opintojaksot YHTTAY-21020 Solun biologian perusteet, BMT-61100 Ihmisen fysiologia ja BMT-61150 Ihmisen fysikaaliset ominaisuudet muodostavat biolääketieteen tekniikan aineopinnoissa yhtenäisen kokonaisuuden.Vastuuhenkilö

Sanni Hiekkanen, Juha Nousiainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-61110 2018-01 2 Juha Nousiainen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa: - kuvata aitotumallisen solun perusrakenteet ja perustoiminnat sekä tunnistaa kehon peruskudokset ja niiden ominaisuudet - kuvata ihmisen elinjärjestelmiin liittyvän keskeisen toiminnallisen rakenteen, - kuvata ihmisen fysiologisten elinjärjestelmien perustoiminnat ja toimintamekanismit, - kuvata elintoimintojen säätelymekanismien perusteet sekä keskeisten elintoimintojen säätelyn, - kuvata soveltuvin osin joitain fysiologisia toimintoja kvantitatiivisesti, fysiikan lakeja ja yksinkertaisia malleja soveltaen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Orientaatio ihmisen anatomiseen rakenteeseen ja fysiologiseen toimintaan: Fysiologian perusperiaatteita ja homeostaasin perusteet. Solubiologian ja kudosten perusteita.   Biomolekyylit.   
2. Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta. Luusto, nivelet, lihakset. Peitejärjestelmä.  Kliinisiä tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Esimerkkejä kliinisistä tapauksista. Biomekaniikan perusteita.   
3. Kehon viestintä- ja säätelyjärjestelmät: Hermosolun rakenne ja toiminta, keskus- ja ääreishermosto, elintoimintojen hermostollinen säätely. Umpieritysjärjestelmä ja elintoimintojen hormonaalinen säätely.   Korkeammat aivotoiminnat. Hermopiirit. Hermostollisen ja hormonaalisen säätelyn integraatio. Kliinisiä tutkimus- ja hoitomenetelmiä. EKG ja EEG. Esimerkkejä kliinisistä tapauksista.   
4. Kehon huoltojärjestelmät: Verenkiertojärjestelmä, sydämen rakenne ja toiminta, verisuonten rakenne, verenkierto ja sen säätely, veri. Kehon puolustusjärjestelmät. Hengitysjärjestelmä: keuhkot ja hengitys. Ruoansulatusjärjestelmä; ruoansulatuskanavan rakenne ja toiminta, ruoansulatuksen eri vaiheet. Virtsaneritysjärjestelmä: munuaiset, virtsanmuodostus ja munuaisten toiminta kehon eri tasapainotilojen säätelyssä.  Imunestejärjestelmä. Verenkierron ja hengityksen biofysiikkaa. Kliinisiä tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Esimerkkejä kliinisistä tapauksista.   
5. Lisääntymisen fysiologiaa.   Raskaus, synnytys.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Loppuarvosana määräytyy opintojakson tentin tai väkikokeiden perusteella. Arvosanat 1-2: Osaamistavoitteet on ydinsisällön perusteella pääsääntöisesti saavutettu. Opintojakson ydinaineksen tyydyttävä osaaminen. Arvosanat 3-4: Jotkut osaamistavoitteet on ylitetty joko laadullisesti ja määrällisesti. Opintojakson ydinaineksen ja täydentävän tietämyksen hyvä osaaminen. Kaikki osasuoritukset on vähintään hyvin suoritettu. Arvosana 5: Useimmat osaamistavoitteet on ylitetty laadullisesti. Syvällinen opintojakson koko sisällön osaaminen. Kaikkien osasuoritusten suorittaminen kiitettävästi.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
-   Ihmisen fysiologia   Haug, Sand, Sjaastadt, Toverud         Kyllä   
-   Lecture material   Moodle         Kyllä   
Kirja   Essentials of Human Anatomy and Physiology   Marieb, E.N.         Ei   
Verkkokirja   Physiology at a Glance   Ward & Linden         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-61100 Insinöörikemia Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BMT-61110 Ihmisen fysiologia, 5 op BMT-61100 Ihmisen fysiologia, 4 op  

Päivittäjä: Nousiainen Juha, 27.05.2018