BMT-01900 Biolääketieteen tekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar on Biomedical Engineering

Vastuuhenkilö

Juha Nousiainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-01900 2018-01 1 - 2 Juha Nousiainen
Hyväksytysti suoritetut Moodle-tehtävät, hyväksytty osallistuminen seminaareihin ja ohjauspalavereihin sekä hyväksytysti kirjoitettu kandidaatintyö. Seminaariesitelmä. Osallistuminen kirjaston tarjoamaan tiedonhaun opetukseen. Hyväksytysti suoritetut kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.
BMT-01900 2018-02 3 - 4 Juha Nousiainen
Hyväksytysti suoritetut Moodle-tehtävät, hyväksytty osallistuminen seminaareihin ja ohjauspalavereihin sekä hyväksytysti kirjoitettu kandidaatintyö. Seminaaarisesitelmä. Osallistuminen kirjaston tarjoamaan tiedonhaun opetukseen. Hyväksytysti suoritetut kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana opinnäytettä. Opiskelija osaa suunnitella omaa työskentelyyn ja ajankäyttöään sekä raportoida omaa edistymistään ja kommentoida rakentavasti muiden opiskelijoiden tuotoksia sekä käsitellä muilta saamaansa palautetta. Opiskelija osaa käyttää havaintovälineitä ja esittää suullisesti tutkimustuloksiaan sekä arvioida opponoimalla muiden opiskelijoiden esityksiä. Kandiseminaariin on integroitu tieteellisen kirjoittamisen opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa - tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista - käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään - argumentoida uskottavasti ja vakuuttavasti - muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella - laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tiedonhaku ja tiedon prosessointi kandidaatintyötä varten.     
2. Projektityöskentely, tutkimussuunnitelma, aikataulutus ja ajan hallinta.     
3. Kielenhuolto. Teknistieteellinen kirjoittaminen ja dokumentointi.     
4. Suullinen, kirjallinen ja visuaalinen esittäminen sekä muiden esitysten kommentointi.     

Tietoa esitietovaatimuksista
Riittävät tutkinto-ohjelman perusaineen ja aineopintojen opinnot.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BMT-01900 Biolääketieteen tekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op ELT-61900 Biolääketieteen tekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 13.03.2018