Ympäristö- ja energiatekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Jukka Rintala, Anna Pitkänen
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon yleisten osaamistavoitteiden lisäksi, diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan:
- pystyy seuraamaan alan kehitystä ja jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan.
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.
- osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.
- osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.
- pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa ympäristö- ja energiatekniikan alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.
- pystyy osallistumaan tekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- opiskelijalla on valmiuksia kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 9 op

Osaamistavoitteet

- -tunnistaa laaja-alaisesti ympäristö- ja energiatekniikkaan liittyviä riskejä.
- -tuntee alan terminologian siten, että keskustelu muiden asiantuntijoiden kanssa on sujuvaa.
- -tuntee ympäristö- ja energiatekniikan alojen keskeiset toimintaprosessit.
- Ympäristö- ja energiatekniikan yhteiset perusopinnot suoritettuaan opiskelija

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-41500   Teollisuuden prosessit 4 op IV  
TTA-86030   Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi 5 op IV  
Yhteensä 9 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Mikäli tutkintoon sisältyy turvallisuustekniikan syventävät opinnot, ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi -opintojakson saa käyttää syventävissä opinnoissa.

Opintojakso Opintopisteet

Lisätiedot

Mikäli ympäristö- ja energiatekniikan yhteisiin opintoihin kuuluvia opintojaksoja sisältyy TkK-tutkintoon, opintokokonaisuutta ei tarvitse täydentää 9 op laajuuteen.

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bioengineering 30 op
Energia- ja biojalostustekniikka 30 op
Energia- ja biojalostustekniikka 50 op
Kemia/DI-laaja/TL&YE 50 op
Kemia/DI/TL&YE 30 op
Turvallisuustekniikka 30 op
Ympäristötekniikka 30 op


Sivuaineet

Sivuainevalinta on vapaa.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LTT-22000   Akateeminen asiantuntija - tulevaisuuden työpolut 2 op IV  

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään diplomi-insinöörin tutkinto 120 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) perusopinnot 2) pääaine ja sivuaine ja 3) diplomityö. Sivuainetta ei tarvitse suorittaa, mikäli pääaineen laajuus on vähintään 50 op.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Diplomityön suoritettuaan opiskelija:
- osaa analysoida, arvioida ja käyttää tieteellisiä julkaisuja.
- osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa tieteellisen raportin.
- osaa soveltaa hakemaansa tietoa itsenäisesti tutkimusongelmaan.
- osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää koejärjestelyyn liittyvät virhelähteet ja epävarmuustekijät.
- osaa valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät ja tarvittaessa osaa ottaa huomioon poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeet.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LTT-23100   Diplomityön tiedonhankinta 0 op V  
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityön voi aloittaa, kun keskeiset pääaineopinnot ja näitä edeltävät opinnot on suoritettu. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tekniikan kandidaatin tutkinto ennen kuin hän voi hyväksyttää aiheen ja tarkastajan tiedekunnassa.


Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut ennen diplomityön aloittamista vähintään 20 op pääaineensa syventäviä opintoja ja kokonaisuudessaan vähintään 60 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Lisäksi opiskelijalla pitää olla hyväksytty DI-vaiheen HOPS.


Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyden opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.


Päivittäjä: Pitkänen Anna, 10.04.2017