Tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Nina Helander
Tiedekunnan sihteeri: Sara Heikkilä
Opetuksen suunnittelija: Soila Kolari

Osaamistavoitteet

- Opiskelijalla on syvällinen osaaminen valitsemaltaan tuotantotalouden erityisosaamisalueelta.
Opiskelija osaa toimia työelämässä erilaisissa tuotantotalouden alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.
Opiskelija osaa ratkoa tuotantotalouden ongelmia innovatiivisesti ja soveltaa ratkaisuja käytäntöön tavoitteellisesti ja vastuullisesti.
Opiskelija osaa analysoida ja kehittää organisaatiota kokonaisuutena (teknologia, talous, ihminen) tieteellisiä lähestymistapoja soveltaen.
Opiskelija osaa tulkita tekniikan alan tuotantotaloudellisia kysymyksiä sekä käyttää viestintä- ja yhteistyötaitojaan monitieteisissä ja kansainvälisissä yhteisöissä.
Opiskelija osaa kerätä, luokitella, tulkita ja soveltaa tietoa systemaattisesti ja kriittisesti.
Opiskelija kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tuotantotaloudellisista ilmiöistä.
Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkuvaan oppimiseen ja jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 19 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-15060   Yrityksen johtaminen 6 op IV  
TTA-15090   Tutkimusmetodologia 6 op IV  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op 1   IV  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op 1   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa.

Täydentävät opintojaksot

DI-tutkintoon sisältyy ammattiharjoittelua 3-10 op. Kandidaatin tutkintoon ja DI-tutkintoon voi sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 10 opintopistettä harjoittelua. Suoraan DI-vaiheeseen valitut AMK-insinöörit eivät voi sisällyttää harjoittelua DI-tutkintoonsa.

Opintojakso Opintopisteet
TUT-1031   Ammattiharjoittelu 3 op
TUT-1041   Ammattiharjoittelu 4 op
TUT-1051   Ammattiharjoittelu 5 op
TUT-1061   Ammattiharjoittelu 6 op
TUT-1071   Ammattiharjoittelu 7 op
TUT-1081   Ammattiharjoittelu 8 op
TUT-1091   Ammattiharjoittelu 9 op
TUT-1101   Ammattiharjoittelu 10 op

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
International Sales and Sourcing 30 op
Talouden ja liiketoiminnan hallinta 30 op
Teknologia- ja projektiliiketoiminta 30 op
Tuotannonohjaus ja logistiikka 30 op


Sivuaineet

Sivuaineeksi tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelmassa valitaan tekninen tai luonnontieteellinen kokonaisuus TTY:n tai muiden yliopistojen tarjonnasta (sovittava etukäteen).


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään tutkinto vaadittuun laajuuteen (120 op).


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa opiskelijan on työllään annettava näyttö siitä, että hän hallitsee pääaineensa ja sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat, pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Työn tulee olla itsenäinen kokonaisuus, jonka alan asiantuntija ymmärtää ilman lisäaineistoa.

Diplomityö tehdään yksilöllisesti, mutta erityisistä syistä voidaan tehdä myös ryhmätyönä, jolloin jokaisen tekijän itsenäinen osuus on osoitettava.

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Diplomityön voi pääsääntöisesti aloittaa, kun kandidaatin tutkinto on suoritettu ja DI-tutkinnon opinnot riittävän pitkällä (50 op).
Mahdollisesta diplomityöaiheesta tulee olla suoraan yhteydessä aiheesta vastaavaan professoriin. Tarvittaessa apua voi kysyä tiedekunnasta. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemiseen.


Päivittäjä: Kolari Soila, 05.04.2017