Tietojohtamisen DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Marko Seppänen, Nina Helander
Tiedekunnan sihteeri: Sara Heikkilä
Opetuksen suunnittelija: Sonja Ojanen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää tieto- ja palveluyhteiskunnan organisaatioiden ja työtehtävien erityishaasteet.

Opiskelija ymmärtää alansa merkityksen yhteiskunnassa sekä osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa alansa käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Opiskelija ymmärtää tutkimuksen tekemisen teoreettiset ja metodologiset perusteet sekä pystyy soveltamaan erilaisia tutkimusmenetelmiä.

Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon luonteen sekä kykenee analyyttiseen ja kriittiseen tiedon arviointiin.

Opiskelija osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan myös kansainvälisissä ja monialaisissa organisaatioissa ja työryhmissä.

Opiskelija osaa toimia työelämässä erilaisissa alansa asiantuntija- kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Opiskelija osaa hyödyntää tietoresursseja ja tieto- ja viestintäteknologiaa sekä osaa soveltaa niitä tieto- ja palveluyhteiskunnan erityishaasteiden ratkaisemiseen, ja sekä yritysten että julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 18 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-35076   Knowledge Networks and Value Creation 4 op IV  
TLO-35200   Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen 4 op IV  
TTA-15090   Tutkimusmetodologia 6 op IV  
Yhteensä 14 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Mikäli matematiikkaa on kandidaatin tutkinnon perusopinnoissa suoritettuna 27 op, ei sitä vaadita DI-tutkinnossa.

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op IV  
MAT-02650   Algoritmimatematiikka 4 op IV  
MAT-02700   Operaatiotutkimus 4 op IV  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Informaatioanalytiikka 30 op
Liikenne, logistiikka ja informaatio 30 op
Tiedon ja osaamisen hallinta 30 op
Tietohallinto ja -järjestelmät 30 op
Tuote- ja prosessitiedon hallinta 20 op

Pääaineita on kolme: Liikenne, logistiikka ja informaatio; Tiedon ja osaamisen hallinta sekä Tietohallinto ja -järjestelmät. Jälkimmäisiin voi valita syventymisvaihtoehdoksi Tuote- ja prosessitiedon hallinan tai Informaatioanalytiikan. Kaikki pääaineet voi tehdä lyhyenä (30 op) tai pitkänä (50 tai 60 op).


Sivuaineet

Tietojohtamisen tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee suorittaa ainakin yksi teknis-luonnontieteellinen opintokokonaisuus, vähintään 20-30op. Tällaisiksi kokonaisuuksiksi hyväksytään pitkät 50 opintopisteen pääaineet (liikenne, logistiikka ja informaatio sekä tiedon ja osaaamisen hallinta tai tietohallinto ja -järjestelmät jatkettuna pitkäksi pääaineeksi syventymisvaihtoehdoilla informaatioanalytiikka tai tuote- ja prosessitiedon hallinta), mutta lyhyiden pääaineiden opiskelijoiden tulee valita yksi sivuainekokonaisuus muualta kuin tiedonhallinnan ja logistiikan tai teollisuustalouden laitokselta. User Experience ei käy teknis-luonnontieteelliseksi opintokokonaisuudeksi.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

DI-tutkinto täydennetään vaadittuun laajuuteen (120 op).

Täydennetään tutkinnon minimilaajuuteen.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden.
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä tieteellinen tutkielma, jossa opiskelijan on työllään annettava näyttö siitä, että hän hallitsee pääaineensa ja sen alaan liittyvät kokonaisuudet ja työtavat, pystyy viestimään ja työskentelemään itsenäisesti. Työn tulee olla itsenäinen kokonaisuus, jonka alan asiantuntija ymmärtää ilman lisäaineistoa.

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Diplomityön voi pääsääntöisesti aloittaa, kun kandidaatin tutkinto on suoritettu ja DI-tutkinnon opinnot riittävän pitkällä (50 op).
Mahdollisesta diplomityöaiheesta tulee olla suoraan yhteydessä aiheesta vastaavaan professoriin. Tarvittaessa apua voi kysyä tiedekunnasta. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet diplomityön tekemiseen.


Päivittäjä: Ojanen Sonja, 30.06.2017