Teknis-luonnontieteellinen DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Jorma Keskinen
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Hanna Lehtelä

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon yleisten osaamistavoitteiden lisäksi, diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan:

pystyy seuraamaan alan kehitystä ja jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan.

osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.

pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa vahvaa matemaattis-luonnontieteellista osaamista vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.

pystyy osallistumaan tekniikkaa ja luonnontieteitä koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.

opiskelijalla on valmiuksia toimia kansainvälisessä yhteisössä/kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 0 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
Yhteensä 0 op

Lisätiedot

Teknis-luonnontieteellisen DI-tutkinnon yhteisten opintojen laajuus on 0 op.

Teknis-luonnontieteellisen DI-tutkinnon yhteisten opintojen laajuus on 0 op.

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia/DI-laaja/TL&YE 50 op
Kemia/DI/TL&YE 30 op
Mathematics 30 op
Mathematics 50 op
Teknillinen fysiikka 30 op
Teknillinen fysiikka 50 op
Theoretical Computer Science 30 op


Sivuaineet

Sivuainevalinta on vapaa. Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksessa on suositeltavaa sijoittaa opettajan pedagogiset opinnot DI-tutkinnon sivuaineeksi.


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LTT-22000   Akateeminen asiantuntija - tulevaisuuden työpolut 2 op IV  

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään diplomi-insinöörin tutkinto 120 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) pääaine ja sivuaine ja 2) diplomityö. Sivuainetta ei tarvitse suorittaa, mikäli pääaineen laajuus on vähintään 50 op.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Diplomityön suoritettuaan opiskelija:

osaa analysoida, arvioida ja käyttää tieteellisiä julkaisuja.
- osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa tieteellisen raportin.
- osaa soveltaa hakemaansa tietoa itsenäisesti tutkimusongelmaan.
- osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää koejärjestelyyn liittyvät virhelähteet ja epävarmuustekijät.
- osaa valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät ja tarvittaessa osaa ottaa huomioon poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeet.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LTT-23100   Diplomityön tiedonhankinta 0 op V  
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityön voi aloittaa, kun keskeiset pääaineopinnot ja näitä edeltävät opinnot on suoritettu. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tekniikan kandidaatin tutkinto ennen kuin hän voi hyväksyttää aiheen ja tarkastajan tiedekunnassa.

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut ennen diplomityön aloittamista vähintään 20 op pääaineensa syventäviä opintoja ja kokonaisuudessaan vähintään 60 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Lisäksi opiskelijalla pitää olla hyväksytty DI-vaiheen HOPS.

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.


Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 26.04.2018