Rakennustekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Marko Seppänen, Mikko Malaska
Tiedekunnan sihteeri: Antti Viiman
Opetuksen suunnittelija: Päivi Javanainen

Osaamistavoitteet

- Diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa rakennusalan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä

pystyy osallistumaan rakennustekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun

osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa

osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin

osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 14 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op IV  
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op IV  
RAK-13600   Diplomityö - menetelmät ja toteutus 2 op IV  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 4 op  
Yhteensä 14 op  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Infrarakenteet 30 op
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät 30 op
Rakennesuunnittelu 30 op
Rakennustuotanto 30 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Akustiikka 20 op
Geotekninen suunnittelu 20 op
Infrarakentaminen liikennesuunnittelussa 20 op
Korjausrakentaminen 20 op
Kunnallistekniset rakenteet 20 op
Liikennejärjestelmät infrarakentamisessa 20 op
Lujuusopin sivuaine 20 op
Pohjarakentaminen 20 op
Rakentamisen tietotekniikan sivuaine 20 op
Sillanrakennus 20 op
Väylärakenteet 20 op


Vapaasti valittavat opinnot, 16 op

Vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse sisällyttää tutkintoon , mikäli tutkinnon vähimmäislaajuus (120 op) täyttyy ilman niitä.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden.
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineeseen liittyvä opinnäytetyö. Diplomityöhön sisältyy kypsyysnäyte.

Talonrakentamisen opintosuunnan opiskelija valitsee pääaineekseen joko rakennesuunnittelun tai rakennustuotannon, mutta diplomityön aihe voi olla pääaineopintoja täydentävän kokonaisuuden, esimerkiksi kiinteistönhallinnan, korjausrakentamisen tai pohjarakentamisen alueelta.


Päivittäjä: Javanainen Päivi, 24.05.2017