Biotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Pasi Kallio
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Outi Väisänen

Osaamistavoitteet

- Tekniikan kandidaatin tutkinnon yleisten osaamistavoitteiden lisäksi, diplomi-insinöörin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- pystyy seuraamaan alan kehitystä ja jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan,
- osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa,
- osaa soveltaa syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin,
- pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa biotekniikan alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä,
- pystyy osallistumaan tekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun,
- omaa valmiudet kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

- Yhteiset perusopinnot täydentävät biotekniikan alalla tarvittavia matemaattisia analyysitaitoja.
Yhteiset opinnot suoritettuaan opiskelijalla on riittävät valmiudet menestyäkseen syventävissä opinnoissa.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-62406   Small Samples Data Analysis 3 op IV  
Yhteensä 3 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
BMT-62100   Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle 3 op 1   IV  
KEB-62100   Orgaaninen kemia 1 5 op 2   IV  

1. Valittava 0 opintojaksoa. Pakollinen esitieto biomittausten ja -kuvantamisen sekä kudosteknologian pääaineopiskelijoille.
2. Valittava 0 opintojaksoa. Pakollinen esitieto Bioengineering pääaineopiskelijoille. Opintojakso suoritettava, mikäli se ei sisälly aiempiin opintokokonaisuuksiin.

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 10 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-11000   Piirianalyysi 4 op IV  
ELT-20100   Analogiaelektroniikka 4 op IV  
FYS-7106   Introduction to Soft Matter Physics 3-5 op IV  
KEB-62100   Orgaaninen kemia 1 5 op IV  
KEB-62210   Fysikaalinen kemia 1 4 op IV  
KIE-08006   Intercultural Communication Skills 3 op IV  
KIE-08106   Intercultural Workplace 2 op IV  
MAT-60000   Matriisilaskenta 5 op IV  
MAT-60150   Differentiaaliyhtälöt 5 op IV  
MAT-60250   Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op IV  
SGN-11000   Signaalinkäsittelyn perusteet 5 op IV  
SGN-13006   Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning 5 op IV  
YHTTAY-22087   Bioinformatics Tools 3 op IV  

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bioengineering 30 op
Biomittaukset ja –kuvantaminen 30 op
Kudosteknologia 50 op
Kudosteknologia 30 op


Vapaasti valittavat opinnot, 0 op

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LTT-22000   Akateeminen asiantuntija - tulevaisuuden työpolut 2 op IV  

Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennetään diplomi-insinöörin tutkinto 120 op:en sen jälkeen, kun muut tutkinnon vaatimukset on täytetty. Tutkintovaatimukset ovat 1) perusopinnot 2) pääaine ja sivuaine ja 3) diplomityö.

Sivuainetta ei tarvitse suorittaa, mikäli pääaineen laajuus on vähintään 50 op.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Diplomityön suoritettuaan opiskelija:
- osaa analysoida, arvioida ja käyttää tieteellisiä julkaisuja,
- osaa valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät ja tarvittaessa osaa ottaa huomioon poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeet,
- osaa soveltaa hakemaansa tietoa itsenäisesti tutkimusongelmaan,
- osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin,
- osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää koejärjestelyyn liittyvät virhelähteet ja epävarmuustekijät,
- osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa tieteellisen raportin.


Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LTT-23100   Diplomityön tiedonhankinta 0 op V  
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Diplomityön voi aloittaa, kun keskeiset pääaineopinnot ja näitä edeltävät opinnot on suoritettu. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tekniikan kandidaatin tutkinto ennen kuin hän voi hyväksyttää aiheen ja tarkastajan tiedekunnassa.

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut ennen diplomityön aloittamista vähintään 20 op pääaineensa syventäviä opintoja ja kokonaisuudessaan vähintään 60 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Lisäksi opiskelijalla pitää olla hyväksytty DI-vaiheen HOPS.

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Biotekniikan tutkinto-ohjelma toteutetaan tiiviinä yhteistyönä Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelman kanssa. Opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus Tampereen yliopiston bioteknologian opintoihin sinä lukukautena, jona hän aloittaa opintonsa TTY:ssä. TaY:n opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Tietoja opetuksesta saa BioMeditechin opinto-oppaasta ja opetusohjelmasta sivulta http://www.uta.fi/bmt/opiskelu.html. Opintojaksokuvauksissa on merkittynä tiedot suositeltavista edeltävistä opinnoista. Joillakin työkursseilla opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan. Opiskelijoita suositellaan suorittamaan kansainvälistymisosio opintojen aikana. Lisätietoa kansainvälistymisosiosta löytyy POPista. Opiskelijoille suositellaan vaihto-opiskelua tai diplomityön tekemistä ulkomailla.

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 07.06.2017