Automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Seppo Tikkanen
Tiedekunnan sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Johanna Heinola-Lepistö

Osaamistavoitteet

- Pystyy toimimaan työelämässä automaatiotekniikan alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Osaa soveltaa automaatiotekniikan syventävien opintojen tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.

Ymmärtää automaatiotekniikan vaikutuksen yhteiskuntaan ja pystyy osallistumaan automaatiotekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä, tieteellisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Rakenne

Yhteiset opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen edellyttämät matemaattiset perustaidot.
- Opiskelija osaa käyttää työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämiä kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
IHA-1957   Master's Thesis Seminar in Automation 1 op V  
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op  
Yhteensä 4 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KIE-07000   Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op 2   IV  
KIE-08006   Intercultural Communication Skills 3 op 2   IV  
KIE-08106   Intercultural Workplace 2 op 2   IV  
KIE-14001   Työelämän kirjallinen viestintä S1-opiskelijoille (suomi äidinkielenä) 2 op 2   IV  
KIE-14900   Suomen kielen erityistyö 1-3 op 2   IV  
MAT-02450   Fourier'n menetelmät 4 op 1   IV  
MAT-02500   Todennäköisyyslaskenta 4 op 1   IV  
MAT-02550   Tilastomatematiikka 4 op 1   IV  
MAT-02650   Algoritmimatematiikka 4 op 1   IV  
MAT-60000   Matriisilaskenta 5 op 1   IV  
MAT-60100   Kompleksimuuttujan funktiot 5 op 1   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava yksi matematiikan opintojakso
2. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava vähintään yksi kieli- tai viestintätekniikan opintojakso

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaation tietotekniikka 30 op
Factory Automation and Industrial Informatics 30 op
Fluid Power Automation 30 op
Fluid Power Automation 50 op
Intelligent Microsystems 50 op
Microsystems 30 op
Robotics 30 op
Systeemien hallinta 30 op


Sivuaineet

Opiskelija voi valita sivuaineen vapaasti TTY:n aine- tai syventävistä opintokokonaisuuksista, ellei sitä ole kokonaisuuden kohdalla erikseen kielletty. Ideoita sivuainevalintoihin saat opettajilta, opintoneuvojalta ja suunnittelijalta.


Vapaasti valittavat opinnot, 10 op

Tutkinto täydennetään 120 op:n laajuuteen.


Diplomityö, 30 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden.
- Opiskelija osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana teknistä raporttia.
- Opiskelija osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin.
- Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön sekä raportoimaan siitä.
- Opiskelija pystyy osoittamaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavan kypsyyden.

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000   Diplomityö 30 op V  
TUT-8910   Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Opiskelijan tulee kirjoittaa diplomityöhön liittyen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä osoittanut kielitaidon, sitä ei tarvitse osoittaa uudelleen.

Ennen diplomityön aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto, vähintään 20 opintopistettä pääaineen syventäviä opintoja sekä kokonaisuudessaan vähintään 60 opintopistettä diplomi-insinöörin tutkinnosta ja hyväksytty diplomi-insinöörintutkinnon HOPS.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Mikäli haluat tehdä diplomityön muuhun kuin listattuihin pääainevaihtoehtoihin, olethan yhteydessä suunnittelijaan.

Päivittäjä: Heinola-Lepistö Johanna, 24.05.2017