Fysiikan lyhyt opetettava aine, 60 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettaja sivuaineet

Yhteyshenkilö

Jyrki Mäkelä, Matti Lindroos, Jorma Keskinen

Osaamistavoitteet

- Fysiikan aineenopettajan opetettavan aineen aineopinnot tarjoavat teknis-luonnontieteellisen
koulutusohjelman opiskelijoille perusopintoja syvällisemmät ja laaja-alaisemmat tiedot fysiikasta.
- Fysiikan aineopettajan opetettavan aineen aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa kirjoittaa tieteellistä fysiikan alaan liittyvää tekstiä ja esittää sen tuloksia;
- osaa laskea ja ratkaista fysiikan alaan kuuluvia tehtäviä ja tehdä niistä päätelmiä ja yhteenvetoja;
- osaa löytää tietoa omatoimisesti sekä vertailla ja erotella oleellisen ja luotettavan tiedon muusta tiedosta;
- pystyy toimimaan fysiikan opettajana perusopetuksessa tai lukiossa.
- tunnistaa fysiikan eri osa-alueet ja erottaa ne toisistaan;
- ymmärtää fysikaaliset periaatteet ja niiden merkityksen;
- ymmärtää yhteiskunnalle tärkeiden teknisten prosessien fysikaaliset taustatekijät;

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1010 Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka 7 op I  
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi 7 op I  
FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka 7 op II  
FYS-1270 Laaja fysiikka IV: Aineen rakenne 7 op II  
FYS-1320 Fysiikan menetelmät 5 op II  
FYS-1340 Termofysiikka 5 op III  
FYS-1350 Nanofysiikka 3 op II  
FYS-1400 Optiikka 5 op III  
FYS-1590 Didaktisen fysiikan työt 3 op IV  
FYS-1730 Fysiikan historia 3 op III  
Yhteensä 55 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään 60 opintopisteeseen Fysiikan opintojaksoilla.

Lisätiedot

Tutkintoon on sisällytettävä teknillisen fysiikan aineopintokokonaisuus. Eri vaiheessa suoritettavista fysiikan opintojaksoista voi koostaa opetettavan aineen kokonaisuuden, jonka laajuus on 60 op. 60 op koostuu suorittamalla kandidaatintutkinnossa:
fysiikan perusopinnot (17 op);
TL:n suuntaavat fysiikan opintojaksot (10 op);
fysiikan aineopinnot (25 op);
kandidaatintyö fysiikasta (8 op).
Jos opinnäytetyö tehdään muusta kuin fysiikasta, korvataan tämä muilla fysiikan opintojaksoilla tai muilla opinnoilla (sovitaan tapauskohtaisesti).

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 07.11.2017