Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettaja pedagogiset opinnot

Yhteyshenkilö

Suvi Ikonen, Piia Asunmaa, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Opettajankoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on valmistuttuaan laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus opettajan työhön erilaisissa oppilaitoksissa ja eri koulutusasteilla. Opettajan on osattava toimia siten, että hän ottaa huomioon opiskelijoiden tarpeet ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset.

Sisältö

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuden tarjoaa Tampereen yliopisto. Sen sisältö on opettajan pedagogiset opinnot, jotka voi tuoda tutkintoon joko yhtenä 60 op kokonaisuutena tai kasvatustieteen perusopinnot ja aineopinnot omina suorituksinaan. Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää myös UPS-koodeilla kirjatut suoritukset opettajan pedagogisista opinnoista.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
YHTTAY-30100 Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op IV  
YHTTAY-30200 Kasvatustieteen aineopinnot 35 op IV  
YHTTAY-30300 Opettajan pedagogiset opinnot 60-70 op IV  
YHTTAY-30301 Opettajan pedagogisia opintoja 1-70 op IV  

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot voidaan suorittaa Tampereen yliopistossa tai muissa opettajan pedagogisia opintoja antavissa yksiköissä. Tampereen yliopiston opettajan pedagogiset opinnot (60 op) koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja kasvatustieteen aineopinnoista (35 op).

Opintoihin haetaan erikseen ja niihin pääsyn edellytyksenä on mm. menestyminen soveltuvuuskokeessa. Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutukseen haluava opiskelija voi osallistua soveltuvuuskokeeseen ensimmäisenä läsnäolokeväänään tai siinä vaiheessa, kun hänellä on vähintään 50 opintopistettä yhdessä opetettavassa aineessa ja hän haluaa suorittaa opinnot seuraavana lukuvuotena. TTY:n ja TaY:n välisen sopimuksen mukaiseen opettajan pedagogisten opintojen kiintiöön on etusija niillä opiskelijoilla, jotka on opiskelijavalinnassa valittu tekniikan ja luonnontieteiden TkK-ohjelman teknis-luonnontieteelliseen opintosuuntaan. Hakuohjeet ja vaatimukset opetettavien aineiden laajuuksista ennen pedagogisten aineopintojen aloittamista ohjeistetaan erikseen. Lisätietoja löytyy muun muassa Tampereen yliopiston aineenopettajakoulutuksen verkkosivuilta http://www.uta.fi/edu/opiskelijaksi/pedagogiset.html
Täydennetään opintokokonaisuuden kokonaislaajuuteen (60)

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 07.11.2017