Fysiikan pitkä opetettava aine, 120 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettaja pääaineet

Yhteyshenkilö

Jyrki Mäkelä, Matti Lindroos, Jorma Keskinen

Osaamistavoitteet

- Fysiikan aineopettajan opetettavan aineen opinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa kirjoittaa tieteellistä fysiikan alaan liittyvää tekstiä ja esittää sen tuloksia;
- osaa laskea ja ratkaista fysiikan alaan kuuluvia tehtäviä ja tehdä niistä päätelmiä ja yhteenvetoja;
- osaa löytää tietoa omatoimisesti sekä vertailla ja erotella oleellisen ja luotettavan tiedon muusta tiedosta;
- pystyy toimimaan fysiikan opettajana perusopetuksessa tai lukiossa.
- tunnistaa fysiikan eri osa-alueet ja erottaa ne toisistaan;
- ymmärtää fysikaaliset periaatteet ja niiden merkityksen;
- ymmärtää yhteiskunnalle tärkeiden teknisten prosessien fysikaaliset taustatekijät;

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli pitkä opetettava aine suoritetaan muusta kuin tutkinnon pääaineesta, diplomityö tulee korvata opintojaksolla OPN-9020 Syventävien opintojen opinnäytetyö. Asetuksen opetustoimen kelpoisuudesta (986/1998) mukaisesti lukion opettajan pätevyyteen vaaditaan vähintään 120 op perus-, aine- ja syventävät opinnot yhdestä opetettavasta aineesta. Asetuksen 794/2004 §15 mukaan syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 op, ja niihin sisältyy 20-40 op laajuinen opinnäytetyö.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1010 Fysiikan työt I 3 op I  
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka 7 op I  
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi 7 op I  
FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka 7 op II  
FYS-1270 Laaja fysiikka IV: Aineen rakenne 7 op II  
FYS-1320 Fysiikan menetelmät 5 op II  
FYS-1340 Termofysiikka 5 op III  
FYS-1350 Nanofysiikka 3 op II  
FYS-1376 Statistical Physics 3 op IV  
FYS-1400 Optiikka 5 op III  
FYS-1550 Fysiikan seminaari 1-3 op IV  
FYS-1590 Didaktisen fysiikan työt 3 op IV  
FYS-1610 Kvanttimekaniikka I 5 op IV  
FYS-1730 Fysiikan historia 3 op III  
FYS-1820 Fysiikan diplomityöseminaari 1 op V  
OPN-9000 Diplomityö 30 op V  
Yhteensä 95 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään 120 opintopisteeseen Fysiikan tarjoamilla opintojaksoilla ja/tai kandidaatintyöllä.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 120 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari 0 op  
OPN-9151 Kandidaatintyö 10 op III  

Lisätiedot

Tutkintoon on sisällytettävä normaalit aine- ja syventävät opintokokonaisuudet. Eri vaiheessa suoritettavista fysiikan opintojaksoista voi koostaa opetettavan aineen kokonaisuuden, jonka laajuus on 60 tai 120 op. 120 op koostuu suorittamalla kandidaatin- ja DI-tutkinnoissa: fysiikan perusopinnot (17 op); TL:n suuntaavat fysiikan opintojaksot (10 op); fysiikan aineopinnot (25 op); kandidaatintyö fysiikasta (8 op); fysiikan syventävät opinnot (30 op); diplomityö fysiikasta (30 op).

Kandidaatintyön voi korvata myös fysiikan aine- tai syventävien kokonaisuuksien opintojaksoilla esitietovaatimukset huomioiden.

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 07.11.2017