TIE-22101 Johdatus tietokantoihin, 5 op
Introduction to Databases

Lisätiedot

http://www.cs.tut.fi/~johtika/

Vastuuhenkilö

Timo Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-22101 2017-01 4 Timo Aaltonen
Antti Luoto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla erityyppiset tietomallit ja tietokantajärjestelmät. Hän myös tietää relaatiotietokantojen ja tietokannanhallintajärjestelmien vastuut, hyödyt, haitat ja yleiset toimintaperiaatteet, sekä osaa käyttää tätä tietoa tietoa hyväksi päätöksenteossa. Lisäksi hän pystyy kurssin suoritettuaan syventämään tietokantoihin liittyvää tietämystään ja liittämään oppimansa kurssilla muodostuneeseen käsitykseen, sekä keskustelemaan tietokanta-alan ammattilaisen kanssa käyttäen alan terminologiaa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa myös käyttää relaatiotietokannan hallintajärjestelmää, luoda valmiiksi kuvatun tietokannan, tehdä ei-triviaaleja tietokantahakuja SQL-kieltä käyttäen, sekä käyttää relaatiotietokantaa ohjelmallisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käsitteet, kuten tietokanta, tietokannanhallintajärjestelmä, tietokantajärjestelmä, tietokantatapahtuma ja tietomalli pitää ymmärtää.  Tietokantatapahtuman käsitteen syvempi ymmärtäminen  TKHJ:n pystyttäminen ja hallinta 
2. Eri tietomallit, relaatiomalli, relaatiotietokantojen perusteet, tietokannan hallintajärjestelmän vastuut, hyödyt, haitat, yleiset toimintaperiaatteet  Erityyppiset tietokantajärjestelmät, tietomallit, tietokantojen sovellusalueet ja järjestelmien toteutustavat, kuten oliotietokannat, OLTP-järjestelmät, tietovarastot, hajautetut tietokantajärjestelmät, NOSQL, NewSQL, jne.  Tietokantoihin liittyvät erityisalueet, kuten keskusmuistitietokannat, paikkatietokannat, multimediatietokannat, jne. 
3. Tietokannan luonti, tiedon haku ja relaatiotietokannan käsittely SQL-kielellä  Triviaalin tapahtumankäsittelytyyppisen relaatiotietokannan suunnittelu ja toteutus  Realistisen, muiden tietomallien tai muiden käyttötarkoitusten mukaisten tietokantojen suunnittelu ja toteutus 
4. Relaatiotietokannan käsittely ohjelmallisesti  Tietokantajärjestelmien arkkitehtuurit  Tietokantajärjestelmän toteuttaminen 
5. Käyttöoikeudet ja indeksit SQL:n tasolla  Tietokannan turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvät asiat.  Tietokantajärjestelmän turvallisuus ja suorituskyky kokonaisuutena 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tentin ja harjoitusten perusteella. Harjoitukset on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiä. Ydinaineksen hyvällä hallinnalla voi saada hyvän/kiitettävän arvosanan, mutta tentti sisältää kysymyksiä myös täydentävästä aineksesta. Tentillä pyritään mittaamaan asioiden ymmärtämistä, ei pelkkää ulkoa oppimista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietovaatimuksena käytännössä alkeisohjelmointitaitoVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-22101 Johdatus tietokantoihin, 5 op YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet, 5 op  
TIE-22101 Johdatus tietokantoihin, 5 op TIE-22100 Johdatus tietokantoihin, 4 op  

Päivittäjä: Ketola Susanna, 30.03.2017