TIE-02300 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 4 op
Introduction to Software Engineering

Vastuuhenkilö

Kari Systä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-02300 2017-01 1 - 2 Tero Ahtee
Kari Systä
Tentti, harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mitä erilaisten ohjelmistojen ammattimainen tuottaminen on, sekä mitä tietoja ja taitoja se vaatii. Opiskelija tuntee ohjelmistotuotannon peruskäsitteet sekä pystyy yleisellä tasolla selittämään millaisia asioita ja vaiheita ohjelmistojen ammattimaiseen tuottamiseen kuuluu. Kaikki tämä tähtää siihen, että opiskelija pystyy tehokkaasti toiminaan ohjelmistoprojektin sidosryhmässä – joko oman alansa asiantuntijana tai asiakkaan edustajana.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Erityyppisten ohjelmistojen (sulautetut, räätälöidyt, paketoidut ja palvelupohjaiset ...) erityispiirteet erityisesti sidosryhmien kanalta.  Erityyppisen ohjelmistojen tuottamisen erityispiirteet.   
2. Määrittely ja toimittaja-asiakas kommunikointi Määrittelyn tekeminen ja dokumentointi yhdessä toimittajan kanssa. Määrittelyssä tarvittavien paradigmojen ja kaavioiden ymmärtäminen. Ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten käytettävyys, IPR.   Määrittelydokumentin luonti yhdessä ohjelmiston tuottajien kanssa   Ohjelmistojen vaatimusmäärittelyiden itsenäinen luominen. Käytettävien notaatioiden hallinta.  
3. Ohjelmistoprosessien ja elinkaarimallien perusperiaatteet - erityisesti sidosryhmän kannalta.  Osaa asiakkaana sopeutua valittuun prosessimalliin ja osaa tarvittaessa asiakkaan ominaisuudessa vaatia tilanteeseen sopivaan mallia.  Pystyy asiakkaana vaatimaan järkeviä ja realistisia suunnitelmia ja raportteja sekä seuraamaan projektin kulkua luotettavasti 
4. Tietää ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja tehtävät ja asiakkaan roolin niissä vaiheissa ja tehtävissä.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana perustuu tentin, viikkoharjoitusten ja harjoitustyön pisteisiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Ohjelmistotuotannon käytännöt   Mikkonen Tommi, Haikala Ilkka   9789521417542       Kyllä   
Luentokalvot     Tero Ahtee / Kari Systä       Luentojena oheismateriaali   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   www-sivusto         http://www.cs.tut.fi/kurssit/TIE-02300/   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02300 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 4 op TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 5 op  
TIE-02300 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 4 op OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Ketola Susanna, 30.03.2017